Aktiebolagets historia

Det som idag kan betraktas som ett signum för en industriell ekonomi, nämligen aktiebolaget, hade länge en undanskymd roll under själva industrialiseringen. Aktiebolaget hade en snårig väg till det definitiva genombrottet som verksamhetsform i svensk ekonomi, trots att den första lagen om möjligheten att bilda (och ännu viktigare att upplösa) aktiebolag tillkom efter fransk förebild den 6 oktober 1848 och började gälla den 1 januari 1849.

Relaterad läsning: Skottarna i Lilla London

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1b)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden. (Företagsekonomi 2)

Instuderingsfrågor

 1. Vad hade aktiebolaget för roll under industrialiseringen?
 2. När tillkom den första lagen om möjligheten att bilda (och upplösa) aktiebolag?
 3. Vilken tanke bygger denna verksamhetsform på?
 4. Vad är en oktroj och vad innebar det?
 5. Vad var Ostindiska Kompaniet?
 6. Vad bildades under 1800-talets första hälft?
 7. Vilken var grundorsaken till aktiebolagslagens tillkomst?
 8. Hur fungerade denna lag?
 9. Hur skärptes kravet på att företag hade ordentlig bokföring?
 10. Vilka nya villkor skapade aktiebolagen?
 11. Vilket var ett av de första inregistrerade aktiebolagen i Sverige?
 12. Hur framgångsrika var de första decenniernas aktiebolag?

Diskussion

 • Ett tydligt drag i utvecklingen var att bolagsdödligheten var omfattande under hela 1800-talet, då många bolag bara överlevde några år. Diskutera vikten av aktiebolag och deras etablering. Varför behövs de?

Fördjupning Företagsekonomi

 • Undersök hur lagen för bolags bildande och upplösning ser ut idag.
 • Ta reda på hur dagens konkurslag ser ut.

Fördjupning Historia

 • Ta reda på hur Ostindiska Kompaniet fick skottar att flytta till Göteborg – även kallad ”Lilla London”.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *