Den svenska reklambranschens moder

Sofia Gumaelius kan göra anspråk på att ha skapat en hel bransch. 1877 startade hon en annonsbyrå med idén att kunder kunde komma med ett enda manuskript, bara behöva betala vid ett enda tillfälle, men ändå få sin annons tryckt i alla tidningar de vill. Under de följande decennierna var hon en dominerande kraft i reklambranschen.

Relaterad läsning: Sofia Gumaelius – The first Lady of the Press, Anställningsbrev till annonsdrottningen Sofia Gumaelius, De vågade, vann och visade vägen, Nöd och lust gjorde kvinnor till företagare, Kvinnor som företagare på 1800-talet, Kvinnliga företagare, Kartellen som kontrollerade reklamen

Relaterad film: Filmen om Sofia Gumaelius

Centralt innehåll:

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel jämställdhet. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1a2, 1a2, 1b)
 • Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen, till exempel lokalhistoria, global migration och kulturmöten, olika historiska världsbilder, synen på jämställdhet och människors värde samt resursutnyttjande och människors förhållande till naturen.
 • Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar. (Historia 2a)
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling.
 • Internationell marknadsföring. (Marknadsföring)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1)
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
 • Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.
 • Mediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. Mediers innehåll och nyhetsvärdering. (Samhällskunskap 1a2, 1b)

Instuderingsfrågor

 1. Hur kunde tidningarna finansiera sig på 1800-talet och varför?
 2. Hur och varför begav sig Sofia Gumaelius till Stockholm som 36-åring?
 3. Vad var hennes affärsidé?
 4. Var hittades annonserna i tidningarna på den tiden och hur var de utformade?
 5. Vad startar Sofia utöver sin annonsbyrå?
 6. På vilket sätt hjälpte Sofia unga Selma Lagerlöf till framgång?
 7. Varför och vilken klubb startade Sofia Gumaelius på hösten 1887?

Fördjupning Historia/ Företagsekonomi/ Samhällskunskap/ Entreprenörskap/och företagande/ Marknadsföring

Reklam som tjänar samhället:

 • Reklam och marknadsföring är nära förknippat med det moderna samhället och med idén om en ekonomi där alla fritt kan saluföra sina varor. Att reklammarknaden i Sverige under lång tid kontrollerades av en reklamkartell är det få som känner till. Undersök hur reklam tjänade samhället.

Annonsbyråerna i reklamkartellen utformade flera statliga informations- och propagandakampanjer under andra världskriget. Formspråket följde en strikt design i linje med en teknik som gick tillbaka till 1920-talet med en intresseväckande rubrik, stor bild och en informativ text. Annonser ur SvD från den 15 januari 1942 respektive 9 december 1941.

Sofia Gumaelius – pionjär inom content marketing:

 • Content marketing är lika gammal som marknadsföring som disciplin. Båda uppstod i mitten av 1800-talet. Ta del av när Centrum för Näringslivshistorias arkivarie Margarita Feldman presenterar Sofia Gumaelius, denna spännande kvinna som verkligen var en ”self-made woman” samt den moderna marknadsföringens intåg på 1860-talet.

Första numret av Annonsören från 15 december 1883. Källa: Gumaelius arkiv vid Centrum för Näringslivshistoria.

Filmen om Sofia Gumaelius:

 • Se filmen om den svenska reklambranschens moder – ett samarbete mellan oss på Centrum för Näringslivshistoria och Utbildningsradion. I filmklippet möter vi författaren Ewonne Winblad, som berättar om Sofias gärning och Amanda Koutra, vd för en samtida annonsbyrå, som kommenterar och lyfter fram Sofias framsynthet och hennes betydelse för branschen.

Fördjupning Historia/ Företagsekonomi/ Samhällskunskap/ Entreprenörskap/och företagande

Kvinnors företagande:

 • Näringsfrihetsreformen klubbades igenom år 1864 och det innebar att var svensk man och kvinna nu fick lov att starta egen näringsverksamhet. Undersök hur det var för kvinnor under denna tid att driva eget företag och hur olika det kunde se ut för dessa individer.

Nio år gammal auktionerades Hanna Lindmark ut till lägstbjudande som fosterbarn och arbetskraft. Mot alla odds blev hon en av landets tidigaste och mest framgångsrika kvinnliga entreprenörer. När hon dog 1941 omsatte hennes företag, Margaretaskolan, flera miljoner och hade restauranger, hushållsskolor och festvåningar på flera orter i Sverige. Deponent: Frälst, förmögen, förskingrad. Foto: Copyright Ewonne Winbladh.

Ur Sofia Gumaelius arkiv:

 • Har du någonsin skrivit en jobbansökan på vinst och förlust? Du är inte den första. Det var inte ens Hanna Andersson i Södra Åby när hon 1890 skrev till Sofia Gumaelius, annonsdrottningen i Stockholm. Men hon hade aldrig provat något så stort tidigare. Hur uttryckte sig Hanna i brevet?  Ta del av hennes jobbansökan.

Jag skrifver dessa rader och för första gången försöker min lycka i verlden.

1890 söker Hanna Andersson, från Södra Åby i Anderslöf, anställning hos ”annonsdrottningen” Sofia Gumaelius i Stockholm.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *