En husmors vardag

Man brukar säga att snabbköpsbutiken på Odengatan 31 som öppnade 1947, är den första butiken i modernt snitt, som är den enskilt största händelsen i handelns historia. Butiken markerar övergången mellan betjäning till självbetjäning, från ett behovsorienterat inköpsmönster som underlättade husmors vardag till ett mer lustfyllt och framförallt varor på lösvikt till färdigpackade varor.

Relaterad läsning: När snabbköpen kom till byn, Gör det själv – här är självbetjäningsbutiken, Självbetjäningen, Varför är det ingen som expedierar här?, Rätt eller fel i butiken – en instruktionsfilm för personalen på EPA

Centralt innehåll

 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
 • Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial, i digital och annan form, utifrån källkritiska kriterier och metoder.
 • Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv, och som medel för påverkan i aktuella konflikter.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
 • Mediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. (Samhällskunskap 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Branscher, centrala yrken och arbetsuppgifter inom handels- och tjänstesektorn.
 • Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv.
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn. (Branschkunskap inom handel och administration)
 • Butikskommunikation och hur butiksmiljön påverkar och vägleder kunders köpbeteende i butiken.
 • Butikskommunikatörens uppgifter i olika slags butiker, till exempel dagligvarubutiker och fackhandelsbutiker. (Praktiskt marknadsföring 1)
 • Säljarbete, säljprocess och försäljningsteknik i olika branscher och områden, till exempel inom försäljning av varor och försäljning av tjänster.
 • Praktisk säljkommunikation, till exempel hur produktdemonstrationer utförs och hur reklamationer behandlas. (Personlig försäljning 1)
 • Tekniker för ergonomiskt och säkert utfört arbete i olika situationer, såväl i vardags- som i arbetslivet. Riskanalys och konsekvenser vid rätt respektive felaktig teknik
 • Arbetets och arbetsmiljöns påverkan på hälsa och välbefinnande. Hur miljöer ergonomiskt kan anpassas till människan. (Ergonomi)

Diskussion

 • Förut var snabbköpsbutiken och självbetjäningen givet. Diskutera hur vi handlar i dag och om ni ser några trender inom handeln i framtiden.

Fördjupning Branschkunskap inom handel och administration/Historia/ Företagsekonomi/ Samhällskunskap

En husmors vardag:

 • Se på filmklippen nedan. Vilken bild får du av en husmors vardag? Vad säger filmerna om mottagandet av snabbköpen?

Fördjupning Samhällskunskap/ Historia/ Ergonomi

En husmors hälsa – om och till kvinnan i hemmet:

 • Se filmklippet nedan. Vilken bild får du om husmors hälsa och dåtidens råd hon får av författaren till boken: Husmors Hälsa – en bok till och om kvinnan i hemmet?

Fördjupning Branschkunskap inom handel och administration/ Företagsekonomi/ Samhällskunskap

Hur kom självbetjäningen till Sverige?

 • Under 1950- och 1960-talen sker en av de största omställningarna i livsmedelsbranschen. Lanthandelsdiskarna fasas ut och kunderna plockar själva varorna i korgar och vagnar. Runt det hela byggs en helt ny industri för butiksinredning och förpackningar upp. Undersök hur självbetjäningen kom till Sverige.

När snabbköpen kom till byn:

 • Att livsmedelsbutikerna ser ut som de gör i dag beror på en rad samverkande händelser över tid, som sammanslagning av butiker till kedjor, lanthandelsdiskens avskaffande och förbättrade möjligheter till import. Undersök  hur det gick till när snabbköpen kom till byn.

Bildkälla: Stenbergs bilder, ur ICA:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Gör om, gör rätt! En instruktionsfilm för EPA-anställda:

 • Se på Enhetsprisaktiebolagets (EPA-varuhus) instruktionsfilm för personalen med olika säljsituationer i kassor, där biträden uppträder fel och skrämmer bort kunderna. Undersök även situationerna där biträdena uppträder rätt och får sälja.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *