”En ledare med hjärta”

Allt började med ett nytt bläck. När grosshandlare Holmström såg möjligheterna, och sortimentet breddades med tvål och parfym, lades grunden för ett stycke svensk företagshistoria. Men vem var han egentligen?

Relaterad läsning: Fräschörens dyra hjälpmedel, I skönhetens tjänst, Från moral till idealKunglig Hovleverantör – en krönt affärsrelation, Barnängens barntvål, CSR – Corporate Social Responsibility, Cloetta – ett folkhem på marknadens villkor

 Centralt innehåll

 • Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar.
 • Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet.
 • Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.
 • Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär.
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat.
 • Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus. (Ledarskap och organisation)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden. (Företagsekonomi 2)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. Ledarskap och organisation. I samband med det behandlas konflikthantering. (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Ledarskap och grupprocesser. I samband med det behandlas problemlösning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1 och 1a2)

Instuderingsfrågor

 1. Varför såg J.F. Ögren grosshandlaren John Wilhelm Holmström H som en räddare i nöden?
 2. Hur har John Wilhelm Holmström beskrivits?
 3. Var låg verksamheten i Stockholm och hur gick tillverkningen till?
 4. På vilket sätt var Johan Wilhelm Holmström före sin tid?
 5. Vilka förmåner fick hans personal?
 6. Hur såg arbetstiderna ut på Barnängen-fabriken?
 7. På vilket sätt var arbetsklimatet unikt?
 8. Varför blev björnen företagets symbol?
 9. Hur blev Johan Wilhelm Holmström ihågkommen?

 Diskussion

 • Är John Wilhelm Holmströms ledarstil och modell något att eftersträva? Diskutera hur ni anser att en ledare borde styra sin verksamhet.

Fördjupning Ledarskap och organisation/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap/ och företagande/ Samhällskunskap/ Historia

Företagskultur:

 • Barnängen flyttade senare sin fabrik till Alvik i Stockholm och sedan till Ekerö 1983. I dag är verksamheten en del av Henkel Norden AB. Ta reda på hur företagskulturen ser ut där.

Lektion i skönhetsvård vid Shantungskolan i Alvik. 29 februari 1956. Fotograf: Göran Jarborg, Svenska Dagbladet. Bildkälla: Stadsmuseet/Wikimedia Commons.

 • Jämför Chokladfabriken Cloettas sociala medvetenhet och ambition med Barnängens. Vilka likheter finns mellan verksamheterna?

Fördjupning Historia/ Företagsekonomi/ Samhällskunskap

Hygienens historia:

 • Ta reda på hur hygienens historia sett ut genom tiderna och jämför kosmetikatrenden från 1500-talet fram tills idag. Vilka olika typer av trender finner du? Undersök även hur trenderna har sett ut till exempel mellan könen, sexualitet, social bakgrund och generation. Finner du något typiskt för de olika målgrupperna?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *