Ett säkert bilsamhälle

Antalet döda i trafiken minskar stadigt, trots allt fler bilar ute på vägarna. Nya innovationer och förändrade attityder har gjort att vi kommer allt närmare nollvisionen.

Relaterad läsning: Bilprovningen minskade trafikdöden, Autoliv, Bilsamhället, Vattenfall introducerade säkerhetsbältet, Uppfinnare Waldemar Jugner tog fram den första elbilenDen tidiga svenska bilhistorien, Konsumtionsrevolutionen: bilindustrin, Vattenfalls historiska hemsida

Centralt innehåll

 • Fordons huvudkomponenter, till exempel motor, drivlina, chassikomponenter och bromsar.
 • Materiallära och olika sammanfogningstekniker som används i fordon.
 • Säkerhet på arbetsplatsen och förebyggande av person- och egendomsskador samt lagar och andra bestämmelser som gäller för arbetet.
 • Tekniska termer och begrepp. (Fordonsteknik introduktion)
 • Historiskt perspektiv på fordonstestbranschens utveckling i Sverige och internationellt.
 • Olika testmiljöer, tekniker och utrustning för fordonstester.
 • Olika simuleringsmiljöer för utveckling och tester.
 • Utformning och användningsområden för olika typer av land- och isbanor.
 • Olika delar i processen från problemställning eller önskvärt utvecklingsområde till färdig produkt, till exempel fordonskomponent.
 • Arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor för verksamheten. Riskbedömning och säkerhet i samband med olika arbetsuppgifter. Förebyggande av person- och egendomsskador.
 • Uttryck och begrepp som är relevanta för yrkesområdet. (Miljöer och utrusning för fordonstest)
 • Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer.
 • Materials tekniska egenskaper, till exempel termiska, elektriska, mekaniska och kemiska samt materialens möjligheter och begränsningar utifrån olika användningsområden.
 • Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering. (Teknik 1)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden.
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. (Samhällskunskap 1a2, 1b)
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt.
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse.
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll. (Entreprenörskap och företagande)

Diskussion

 • Se på Volvos reklamfilm: A million more som handlar om deras historia och hur de räddar världen. Diskutera varför idéer som förändrar världen ofta är de mest kontroversiella.

Fördjupning

Bilprovning minskade trafikdöden:

 • På 1960-talet dödades över ett tusen personer varje år i den svenska trafiken. Som ett motdrag grundades Bilprovningen. Nu firar Bilprovningen sitt 50-årsjubileum i en tid av förändring. Undersök hur det gamla monopolet har ersatts av fri konkurrens på en omreglerad marknad.

Bländar bilens strålkastare? En kontroll av ljuskäglans fördelning i höjd- och sidled ger svaret. Bilden visar – som synes – Odd Björnström, vid bilprovningsanläggningen i Kiruna under 1960-1970 tal. AB Svensk Bilprovnings historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Autoliv:

 • Med ett halsband tänkt för tjurar började bröderna Lennart och Stig Lindblad på 1950-talet att utveckla bilbälten. Undersök hur de utvecklade sin idé.

Foto: Autoliv

Vattenfall introducerade säkerhetsbältet:

 • Ibland skapar företag produkter utanför sin normala verksamhet. Visste du att Vattenfall introducerade säkerhetsbältet? Ta reda på hur företaget tog det beslutet.

Bild ur Vattenfalls historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria

Vattenfall utvecklar säkerhetsbälte 1957:

Forskning om bilsamhället:

 • Internet, flyg och tv i all ära: bilen är den teknik som mer än någon annan sammanfattar det senaste århundradet. Bilsamhället präglar vår vardag, det styr våra rörelsemönster, formar våra städer och landskap. Vi är utan tvekan bilberoende. Ta reda på hur forskaren Wilma Sjöberg har undersökt bilsamhället.

Bild: Anderstorp 20 juni 1977, Ronnie Peterson i en av bilarna. Foto: Lars Göran Wretling/Örebro läns museum.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *