Företagsledaren Curt Nicolin

Företagsledaren och SAF-ordföranden Curt Nicolin var en av svensk industris mest betydelsefulla aktörer under den senare halvan av 1900-talet. I år skulle denne gigant inom näringslivet fyllt 100 år.

Relaterad läsning: Kalla vägar tog SAS till framgång, När Asea skulle räddas, Svensk arbetsgivarpolitik  tar form 1897 – 1909, En företagsledare med nerver av stål, Så lärde jag känna Peter Söderberg, Elektrifieringen ändrade allt, Därför finns Teknikföretagen, Bra ledarskap med bäste före-datum, Curt Nicolins investeringar för framtiden

Centralt innehåll

 • Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.
 • Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär.
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat.
 • Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus. (Ledarskap och organisation)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden.
 • Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur människor och arbetsgrupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar. I samband med det behandlas frågor om etik och jämställdhet i arbetslivet. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2, 1b)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2, 1b)

Instuderingsfrågor

 1. Vad åstadkom Curt Nicolin som ingenjör?
 2. Vilka insatser gjorde han som vd?
 3. Vad tog han strid för?
 4. Varför blev Curt Nicolin besviken i november 1952?
 5. Vad hände under år 1955?
 6. Vad låg till grunden för uttrycket ”Nicolinskorpor”?
 7. Vilka andra exempel finns där namnet Nicolin användes som en skämtsam metafor?
 8. Vilka effektiviseringar gjorde Curt Nicolin på Asea?
 9. Varför blev Nicolin utsatt för ständiga personangrepp?
 10. Av vilken anledning uppskattades han?
 11. Vad gjorde han under året 1980?

Diskussion

 • Hur uppfattar ni Curt Nicolins ledarstil? Diskutera vilka egenskaper ni anser att en företagsledare borde ha.

Fördjupning Ledarskap och organisation/ Företagsekonomi/ Samhällskunskap/ Historia

När Asea skulle räddas:

Under Edströms (3:e sittande fr. v.) tid som SAF-ordförande skedde förhandlingarna kring det berömda Saltsjöbadsavtalet. Den 20 december 1938 samlades allvarliga män från SAF och LO för själva undertecknandet. Ur Svenskt Näringslivs bildarkiv hos Stockholms Företagsminnen.

Kalla genvägar tog SAS till framgång:

 • Det skandinaviska flygbolaget SAS var okänt i världen innan det började flyga passagerare över polartrakterna, något som dramatiskt kortade restiden mellan Europa och Kalifornien respektive Japan. I dag har SAS riskerat att gå i konkurs flera gånger och Jacob Wallenberg, tidigare vice ordförande i styrelsen, har vädjat till staten om hjälp. Läs om SAS:s historia som började efter andra världskriget.

Källa: SAS historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Fördjupning Marknadsföring/ Samhällskunskap/ Historia/ Entreprenörskap/ och företagande/ Företagsekonomi/ Ledarskap och organisation

Wallenbergsfären:

 • ”Svenska företag var ivriga att få flygförbindelser ut i Europa och till USA för att kunna vara tidigt ute och ta marknadsandelar i efterkrigstidens återuppbyggnad”. Se på klippet från History Marketing Summit 2019 nedan och hör på när Jacob Wallenberg berättar hur hans familj arbetar med sin historia. Ta även reda på hur det kommer sig att Wallenbergsfären hoppade på idén om SAS.

Fördjupning Historia/ Samhällskunskap/ Företagsekonomi/ Ledarskap och organisation

SAF – Svenska Arbetsgivarföreningen bildas:

 • När fackföreningarna blivit en maktfaktor i Sverige tvingades även arbetsgivarsidan att organisera sig. Undersök hur den svenska arbetsgivarpolitiken tog form och om de olika idéer som kämpade om herraväldet i det tidiga SAF.

Svenska arbetsgivareföreningen (SAF) i förhandlingar om avtal för stuveriarbetare. Foto: Tore Burnäs/Stockholms stadsmuseum.

En företagsledare med nerver av stål:

 • Få industriledare i modern tid har spelat en så central och omdebatterad roll som Björn Wahlström när han under en femtonårsperiod stuvade om i stål- och varvsindustrin, rationaliserade gruvföretaget LKAB och tog ledningen över den krisdrabbade statliga PK-banken. Undersök företagsledaren Björn Wahlströms resa.

Björn Wahlström cirka 1978. Ur Forsgren produktions arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *