Globala mål för hållbar utveckling

Corporate Social Responsibility är ett i dag ofta använt uttryck i näringslivet. Hur många vet att innebörden, men inte termen, kan söka sitt ursprung redan i 1890-talet, hos industrialisten Van Marken i Delft, Nederländerna?

Relaterad läsning: Hur nytt är begreppet CSR?, Flugornas drottning- Amanda Christensen, Augusta Lundin – först med det senaste, Sofia Gumaelius – the first lady of the press

Centralt innehåll

 • Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.
 • Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär.
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat.
 • Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus. (Ledarskap och organisation)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism, keynesianism och monetarism. Frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, digitalisering, miljö och resursfördelning i relation till de ekonomiska teorierna.
 • Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor, till exempel mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism och jämställdhet, i relation till maktfördelning och ekonomiska villkor. Frågor om aktörens handlingsfrihet kontra strukturella villkor. (Samhällskunskap 2)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Världskrigens och efterkrigstidens betydelse för etableringen av internationella institutioner. Olika former av organiserat samarbete mellan länder och sambandet mellan detta samarbete och den politiska och ekonomiska utvecklingen.
 • Internationell rätt. Möjligheter och svårigheter med att säkerställa såväl staters som individers rättigheter och säkerhet. Grundläggande internationella konventioner om mänskliga fri- och rättigheter och olika aktörers möjlighet till tillämpning.
 • Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
 • Globaliseringens betydelse för individer, grupper och samhällen samt möjligheter och utmaningar för miljö och resursfördelning. (Internationella relationer)

Instuderingsfrågor

 1. Hur kommer det sig att uttrycket social engineering tidigare var vanligt och ansågs positivt?
 2. Vad föreslog The Social Gospel och varför?
 3. Vad lyfte Jacob Cornelis Van Marken i sin personaltidning?
 4. Vad menade han med att företagen kunde fungera som ett ”väloljat maskineri”?
 5. Varför såg han yrkesrollen som en parallell till ingenjörernas?
 6. Varför vände sig företagsledare till Van Marken?
 7. Vilken dold agenda fanns bakom företagsledarnas godhet?
 8. Varför var det angeläget för Van Marken att före en politisk argumentation?
 9. Vad var hans poäng?
 10. Vilken målbestämning formades i tidningen Social Engineering?

Diskussion

 • Vad ni anser om Van Markens vision? Diskutera hur ni ser på arbetsskyddsfrågor.

Fördjupning Samhällskunskap/ Företagsekonomi/ Ledarskap och organisation/ Internationella relationer

 • 2015 kom FNs Hållbarhetsmål/Agenda 2030 på plats och sedan dess blev CSR och Hållbarhet mer harmoniserade och CSR Sweden jobbar numer utifrån Agenda 2030. Allt CSR Sweden gör ska kunna spåras till Hållbarhetsmålen mer eller mindre. Vill du veta mer om Agenda 2030 rekommenderar vi CSR Swedens podd, Vems agenda?

Lyssna på poddavsnitten nedan och besvara frågorna:

a) Uppvärmning:  Introduktion till agendapodden

Parul Sharma presenterar ”Vems Agenda?” Människorättsjuristen Parul Sharma är värd under 17 tillfällen med gäster från alla samhällssektorer. 17 mål och 17 tillfällen.

 1. Vad betyder agendan för gemene man och kvinna?
 2. Vad betyder målen och delmålen för Sverige?

Källa: CSR Sweden.

b) Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

 1. På vilka sätt kan man verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla?

Källa: CSR Sweden.

c) Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

 1. Hur kan man bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation?

Källa: CSR Sweden.

Fördjupning Ledarskap och organisation/ Samhällskunskap/ Företagsekonomi

 • Vad hade företagsledarna Amanda Christensen, Augusta Lundin och Sofia Gumaelius gemensamt och varför var de föregångare som arbetsgivare? Undersök hur företagsledningarna kunde se ut hos företag som drevs av kvinnor på slutet av 1800-talet.

Amanda Christensens företag var ett av de första i Sverige som tillämpade löneavtal med personalen. Bild: Amanda Christensen AB.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *