Handeln i skuggan av Det stora kriget

För industri- och handelsföretag innebar första världskriget en omställning av både produktion och marknad. Den europeiska ekonomin var 1913 på väg in i en lågkonjunktur, och den osäkerhet som fanns i politik, ekonomi och handel hämmade utvecklingen under hela 1914.

Centralt innehåll:

 • Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön. (Internationell ekonomi)
 • Världskrigens och efterkrigstidens betydelse för etableringen av internationella institutioner. Olika former av organiserat samarbete mellan länder och sambandet mellan detta samarbete och den politiska och ekonomiska utvecklingen. (Internationella relationer)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
 • Någon global förändringsprocess under 1800- och 1900-talen. Dess konkreta förlopp samt konsekvenser för samhällen, grupper och individer på regional eller lokal nivå. (Historia 3)

Instuderingsfrågor

 1. Vad gjorde många svenska företag i början av kriget?
 2. Varför försvårade svenska staten export av djur till utlandet?
 3. Vad blev det ransonering på under hösten 1916?
 4. När infördes ransonering av bröd och mjöl?
 5. Varför började folk att demonstrera under våren 1917?
 6. Varför fick den kooperativa rörelsen så många nya medlemmar?
 7. Vilken typ av varor efterfrågade de krigförande länderna?
 8. Hur försökte man locka arbetare från jordbruket till industrin under kriget?
 9. Hur blev Sverige drabbat av det tyska ubåtskriget?
 10. Ungefär när kunde delar av den svenska industrin återgå till normal nivå?

Diskussion

 • Varför tror ni att Sverige förklarar sig neutrala när Första världskriget bryter ut?
 • Trots sin neutralitet upprätthöll Sverige sin handel med flera europeiska länder under kriget och som texten säger sålde vi även produkter som användes i själva kriget (exempelvis järnmalm). Tycker ni att Sverige agerade rätt eller fel när det gäller denna fråga?

Fördjupning Historia

 • Undersök hur Sveriges utrikespolitik såg ut under första- och andra världskriget, vilka likheter och skillnader finns det. Tror du att de styrande lärde sig något under det första kriget som de använde sig av när det andra kriget bröt ut?

Fördjupning Internationell ekonomi

 • Undersök hur den svenska ekonomin påverkades som helhet av första världskriget (alltså inte bara ur ett handelsperspektiv).

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *