Kalla genvägar tog SAS till framgång

Det skandinaviska flygbolaget SAS var okänt i världen innan det började flyga passagerare över polartrakterna, något som dramatiskt kortade restiden mellan Europa och Kalifornien respektive Japan. I dag riskerar SAS att gå i konkurs och Jacob Wallenberg, tidigare vice ordförande i styrelsen, vädjar till staten om hjälp. Läs om SAS:s historia som började efter andra världskriget.

Relaterad läsning: SAS, Dior klär SAS, Curt  Nicolin, Nicolins investeringar för framtiden, Wallenbergsfären och bank- och industrinätverken, Byrån i Operahuset tog svenskarna ut i världen

Relaterad film: History Marketing. Så arbetar Investor AB med sin historia

Centralt innehåll

 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1a1, 1a2)
 • Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär.
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat. (Ledarskap och organisation)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden.
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion. (Företagsekonomi 1 och 2)
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Digitalisering och mediers innehåll samt nyhetsvärdering när det gäller frågor om demokrati och politik. (Samhällskunskap 1a1)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Design och designerns roll i samhället – historiskt, samhälleligt, tekniskt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt. Målgruppens olika behov och förutsättningar. (Design 2)
 • Industriell designs roll – historiskt, samhälleligt, tekniskt och ekonomiskt. (Industriell design 1)
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer. (Teknik 1)
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring. (Marknadsföring)
 • Natur- och kulturresurser ur ett historiskt och framtida perspektiv samt deras betydelse för utveckling.
 • Turismens påverkan på länders natur, kulturarv, samhälle, ekonomi och sysselsättning.
 • Turismföretagens och den enskilda resenärens möjligheter att bidra till ansvarsfullt resande. (Hållbar turism)
 • Turismens och destinationens utveckling i takt med samhällsförändringar och trender.
 • Resvägen som attraktion.
 • Vanliga resmål i Sverige och i andra länder.
 • Marknadsföring och presentation av olika resmål. (Resmål och resvägar)

Instuderingsfrågor

 1. Varför skrev SAS flyghistoria år 1954?
 2. Vilken roll hade Marcus Wallenberg i flygbolaget?
 3. Vad var syftet med SAS?
 4. Hur kompletterade länderna som bildade flygbolaget varandra?
 5. Vad blev SAS signum under de första decennierna?
 6. Varför var en del av SAS kabinpersonal japansk?
 7. Hur kommer det sig att SAS blev hollywoodstjärnornas favorit?
 8. Varför var SAS störst under sina 20 – 30 första år?
 9. På vilket sätt var flygbolaget innovativt under 1960-talet?
 10. Vad drabbades SAS hårt av under 1970-talet?
 11. Vad lyckades Jan Carlzon med?
 12. Vad satsade Kjell Fredheim på under 1980-talet?

Diskussion

 • Med krisen som flygmarknaden går igenom måste flygbolagen hitta nya vägar och anpassa sig till klimatet som råder. Diskutera vilka dessa omställningar skulle kunna tänkas vara. 

Fördjupning Marknadsföring/ Samhällskunskap/ Historia/ Entreprenörskap/ och företagande/ Företagsekonomi/ Ledarskap och organisation

Wallenbergsfären:

 • ”Svenska företag var ivriga att få flygförbindelser ut i Europa och till USA för att kunna vara tidigt ute och ta marknadsandelar i efterkrigstidens återuppbyggnad”. Se på klippet från History Marketing Summit 2019 nedan och hör på när Jacob Wallenberg berättar hur hans familj arbetar med sin historia. Ta även reda på hur det kommer sig att Wallenbergsfären hoppade på idén om SAS.
 • Det finns en gemensam nämnare för många av efterkrigsdecenniernas viktigaste och mest framgångsrika svenska utvecklingspar, nämligen Wallenbergsfären. Denna ägarfamilj, 1900-talets mest inflytelserika, hade intressen i L M Ericsson, ASEA, Saab och Astra och en lång rad andra svenska storföretag. Undersök denna familjedynastis historia.

André Oscar Wallenberg. Fotograf: Okänd / TT

Fördjupning Ledarskap och organisation/ Samhällskunskap/ Företagsekonomi

Största krisen som flygindustrin gått igenom: 

 • Flygmarknaden går, som mycket annat inom näringslivet, igenom en kris. Undersök hur det har gått för andra flygbolag under coronakrisen.

Fördjupning Teknik/ Entreprenörskap/ och företagande/ Ledarskap och organisation

Ett räddningsuppdrag:

Curt Nicolin.

Fördjupning Design/ Marknadsföring

Dior klär SAS:

Dior klär SAS.

Fördjupning Hållbar turism/ Samhällskunskap/ Historia/ Företagsekonomi/ Resmål och resvägar

Turism:

 • Att resa för upplevelsens skull blev möjligt tack vare järnvägarnas, ångbåtarnas och hotellens intåg på 1800-talet. En annan viktig aktör som uppstod var resebyrån som organiserade resandet och öppnade upp världen för bland annat svenskarna. Ta på på hur resebyrån tog svenskarna ut i världen

Resande på järnvägsstationens perrong under 1930-talet. Bild ur NK:s historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *