Moderniseringen under 1800-talet

Från 1840 års riksdag till slutet av 1860-talet genomfördes ett antal viktiga ekonomiska och politiska förändringar som skapade förutsättningar för moderniseringen av Sverige. Den svenska politiken präglades under denna period av en omfattande nedmontering av gamla regleringar med rötter i medeltiden och en etablering av nya institutionella villkor inom ett flertal områden.

Relaterad läsning: De vågade, vann och visade vägen

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. (Samhällskunskap 1b)
 • Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism, keynesianism och monetarism. Frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, miljö och resursfördelning i relation till de ekonomiska teorierna. (Samhällskunskap 2)

Instuderingsfrågor

 1. Vilket år fick Sverige en obligatorisk folkskola?
 2. Ge några exempel på de ökade rättigheter för kvinnor som genomfördes under 1800-talet.
 3. Vad kallades cheferna på den nybildade departementen?
 4. På vilket sätt ändrades kommunernas ledning?
 5. Vilka var (och är) landstingens huvuduppgifter?
 6. Hur många kamrar hade den svenska riksdagen efter 1866?
 7. Vilka ersatte den gamla jordägande adeln när det gäller inflytandet på den svenska ekonomin?
 8. På vilket sätt skulle järnvägarna hjälpa Sverige och dess ekonomi framåt?

Diskussion

 • Vad tror ni det innebar för Sverige att landet fick en obligatorisk folkskola?
 • Under 1800-talet sker en lång rad reformer både vad gäller demokratin och jämställdhet, ändå dröjer det till 1921 innan Sverige får allmän och lika rösträtt. Varför tror ni att det dröjer så länge innan denna viktiga reform genomförs?

Fördjupning Historia / Samhällskunskap 2

 • Undersök vilken effekt den förändrade ekonomiska politiken fick på företagandet under 1800-talets senare hälft. Undersök ett par aspekter som till exempel antal företag, arbetarnas inkomster och så vidare.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *