När efterfrågan på elektricitet ökade

Under och efter andra världskriget steg efterfrågan på elektricitet dramatiskt. Alla prognoser slogs. Vattenkraften fick nu byggas ut i en rasande takt. Detta var också möjligt tack vare de fallrätter Vattenfall förutseende nog förvärvat långt tidigare.

 Relaterad läsning: Klimatfrågan tidigt med i diskussionen, Vattenfall introducerade säkerhetsbältet, Vattenfall och ASEA och andra svenska utvecklingspar

Relaterad film: Vattenfall utvecklar säkerhetsbältet 1957

Centralt innehåll

 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Digitalisering och mediers innehåll samt nyhetsvärdering när det gäller frågor om demokrati och politik. (Samhällskunskap 1a1)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer.
 • Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering. (Teknik 1)
 • Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
 • Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet. (Naturkunskap 1a1)

Instuderingsfrågor

 1. Vilka tvister uppstod under 1910-talet och vad blev efterföljderna av dessa?
 2. Vilken strategi hade Vattenfalls chef Vilhelm Hansen?
 3. Vad gjorde Vattenfall för drag under slutet av 1930-talet?
 4. Varför vad detta ett smart drag?
 5. Vad blev Sverige beroende av under andra världskriget?
 6. Varför möttes en snabb utbyggnad av vattenkraften med skepsis?
 7. Var byggde Vattenkraft mest?
 8. Vad insåg kraftindustrin på 1960-talet?
 9. Hur påverkade de högljudda protesterna politiska besluten under 1970-talet?

Fördjupning Samhälle/ Historia/ Företagsekonomi/ Naturkunskap

 • Kärnkraftsfrågan har kantats av politiska motsättningar, både mellan partier och inom partier. Den har också kantats av många beslut och utfästelser, som senare övergavs. Något som har inneburit stor ovisshet och osäkerhet för kraftproducenter som Vattenfall. Undersök motståndet mot kärnkraft.

Folkomröstning om kärnkraft
Demonstrationer mot kärnkraft i Sverige, 1979. Bild ur Vattenfalls arkiv.

Fördjupning Teknik/ Entreprenörskap/ och företagande/ Historia/ Samhällskunskap

 • Ibland skapar företag produkter utanför sin normala verksamhet. Visste du att Vattenfall introducerade säkerhetsbältet? Undersök hur det kommer sig att Vattenfall uppfann säkerhetsbältet.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *