Näringsfrihetens tid – reformer, industriutveckling, kulturklimat

”Och denna stora grundsats, denna fruktbärande tanke… den heter frihet: frihet i avtal, frihet i handling”. J.A. Gripenstedt 1866.

Relaterad läsning: Distansplugga med Företagskällan: Näringsfriheten

Centralt innehåll

 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. (Historia 1a1)
 • Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv, och som medel för påverkan i aktuella konflikter. (Historia 1b)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)

Instuderingsfrågor

 1. Vad hade Johan August Gripenstedt för befattning?
 2. Vad kom talet Gripenstedt skulle hålla att betyda för framtida Sverige?
 3. Beskriv Gripenstedts skicklighet.
 4. Varför citerade Gripenstedt skalden Esaias Tegnér i sitt tal?
 5. Varför nämner han Amerika?
 6. Hur hade både Carl Jonas Love Almqvist och Gripenstedt förklarat Sveriges tillstånd?
 7. Varför gör Gripenstedts idéer honom intressant i globaliseringens tidevarv?
 8. Ge några exempel på vad Gripenstedt förutspådde under sin tid.
 9. Förklara vad det europeiska frihandelssystemet innebar?
 10. Hur lyckades Gripenstedt åstadkomma ”det fria folkutbytet” i Sverige och varför?
 11. Vad hade Gripenstedt och Olof Palme gemensamt?
 12. Vad sa Gripenstedt i sin ”blomstermålning” på Riddarhuset 1857 i Stockholm?
 13. Ge några exempel på Sveriges ekonomiska utveckling efter fullbordandet av Gripenstedts reformverk.
 14. Hur framställs Gripenstedt i historieskrivningen? Hur beskrevs Gripenstedt år 1993?
 15. Vilka var Gripenstedts fyra gärningar?
 16. Förklara en av dessa gärningar mer ingående: hur utvecklades den i praktiken?
 17. Gripenstedts blev sin tids mest betydande politiker och en utav våra banbrytande finansministrar. Sammanfatta hans politiska gärningar och beskriv honom som person.

Fördjupning Historia/ Samhällskunskap/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap och företagande

Retorik:

 1. Varför har historien om Gripenstedt hamnat i skymundan?
 2. Muntlig presentation: Retorik – Kvinnans rätt till företagande

– Johan August Gripenstedt – tala är guld.
Argumentera varför Gripenstedts insats inte får glömmas.

– Bränn inte broar – Rädda Frihandeln!
Ta reda på hur avspärrningen av Öresundsbron påverkade den fria handeln.     Argumentera värdet av Näringsfriheten.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *