Näringslivets förindustriella villkor

Om vi med företag menar en verksamhet som drivs skild från företagarens egen ekonomi och familjeförhållanden med avsikt att ge vinst genom aktiviteter som att fritt köpa och sälja varor och tjänster på marknaden, då fanns i princip inga företag före 1800-talets mitt.

Relaterad läsning: Sverige blir en industristat

Centralt innehåll

  • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
  • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)

Instuderingsfrågor

  1. Vilken är författarnas definition av begreppet företag?
  2. Vilka var riskerna med det förindustriella företagandet?
  3. Vad var målet för den ekonomiska politiken i det förindustriella samhället?
  4. Vilka var de tre stora ekonomiska sektorerna före industrialiseringen?

Diskussion

  • Vad anser ni vara ett företag, vilka kännetecken har ett företag?
  • Varför tror ni att man ägnar så mycket undervisningstid åt den industriella revolutionen?
  • Tycker ni det är viktigt att läsa om industriella revolutionen, motivera era svar?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *