Näringslivshistoria 1965-85

Perioden 1965–1985 inbegriper år av både exceptionellt kraftig tillväxt och av stagnation. Den omfattar således både industrisamhällets höjdpunkt och relativa tillbakagång. Fram till mitten av 1970-talet ökade tillväxten i produktionsvolymen och produktiviteten inom samtliga näringsgrenar, men under de följande decennierna minskade tillväxten inom framför allt industrisektorn.

Centralt innehåll:

 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2, 1b)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. (Företagsekonomi 2)

Instuderingsfrågor

 1. Vilken sektor växte samtidigt som tillväxten i industrisektorn minskade?
 2. När inleddes strukturomvandlingen av det svenska näringslivet?
 3. Vilka två sektorer av industrin var de största fram till början av 1960-talet?
 4. Hur påverkade staten företagens strategier?
 5. När var tillväxten i Sverige som starkast?
 6. Vad hände när Sverige fick ett effektivare transportsystem?
 7. När inleddes den ekonomiska krisen i Sverige?
 8. Ungefär hur många arbetade inom den offentliga sektorn 1985?

Diskussion

 • Varför tror ni att produktionen av personbilar ökade så kraftigt under den här perioden?
 • Hur tror ni att framtiden ser ut för den svenska ekonomin, kommer tjänsteföretagen fortsätta att ta marknadsandelar från tillverkningsindustrin?

Fördjupning Samhällskunskap

Utdrag ur texten: ”Det finns ett starkt samband mellan kvinnornas ökade förvärvsarbete och den offentliga sektorns expansion, något som blir påtagligt redan under 1950-talet, men allt mer tydligt från 1960-talet då sysselsättningen inom den offentliga sektorn ökade kraftigt. Men kvinnorna efterfrågades även inom industrin, då arbetskraftsbristen var stor fram till 1970-talet. Det fanns dock en stor tveksamhet från industrins sida om att anställa kvinnor, och från mitten av 1960-talet ökade inte kvinnornas andel av de industrisysselsatta.”

 • Varför tror ni att industrin var tveksamma till att anställa kvinnor? Undersök hur det ser ut idag, arbetar det fortfarande förhållandevis lite kvinnor inom industrin eller har det jämnats ut?

Fördjupning Företagsekonomi

 • Undersök vad frihandels avtalet EFTA innebar för de svenska företagen, lyft fram både positiva och negativa aspekter av avtalet.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *