Pantbankens organisation och ledarskap

»Nu går det väl bra för er på Pantbanken.« Så har det låtit hela våren när jag har träffat människor och talat om det aldrig sinande ämnet corona och dess effekter. Fler måste väl låna på pantbanker när det är sämre tider, tänker man. Men verkligheten har varit den motsatta.

Relaterad läsning: Kreugerkoncernens uppgång och fall, Ivar Kreuger, Tändstickorna som erövrade världen, Allt är inte guld som glimmar

Centralt innehåll

 • Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär.
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat.
 • Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus. (Ledarskap och organisation)
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden.
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön.
 • Kulturens betydelse för affärskontakter mellan företag i olika länder.
 • Drivkrafter bakom och effekter av olika handels- och valutapolitiska ingrepp i internationella handelsrelationer. Finansiella marknader i den internationella ekonomin. (Internationell ekonomi)

Instuderingsfrågor

 1. Hur har Pantbanken Sverige påverkats av coronaepidemin?
 2. På vilket sätt följer denna period samma mönstret som tidigare kriser?
 3. Vad inträffade under april och maj 2020?
 4. Hur gammal är Pantbanken?
 5. Vilka tidigare kriser har påverkat Pantbanken?
 6. Vad är nytt jämfört med tidigare kriser?
 7. Vad är den vanligaste panten?
 8. Hur såg situationen för Pantbanken ut under sommaren 2020?

Fördjupning Ledarskap och organisation/ Historia/ Samhällskunskap/ Företagsekonomi

Pantbanken Sveriges organisation och ledarskap

Trygga värderingar sedan 1866:

Bild: pantbanken.se

Pantbankens Pantskola:

 • Hur fungerar det i praktiken? Undersök hur en pantbank fungerar. Se filmklippet nedan där Peter Sundström, vd på Pantbanken Sverige, reder ut begreppen.

Filmklipp: pantbanken.se

Samhällsansvar:

Bild och text: pantbanken.se

Fördjupning Historia/ Samhällskunskap/ Företagsekonomi/ Internationell ekonomi

Kreugerkraschen:

 • Coronakrisen är en Kreugerkrasch för pantbanken. Undersök vem Ivar Kreuger var och vilka företag han grundade.

Ivar Kreuger. Bild ur Ericssons arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *