Reklam som tjänar samhället

Reklam och marknadsföring är nära förknippat med det moderna samhället och med idén om en ekonomi där alla fritt kan saluföra sina varor. Att reklammarknaden i Sverige under lång tid kontrollerades av en reklamkartell är det få som känner till.

Relaterad läsning: Reklam i krig och fred, Reklam i folkets tjänst, Från traditionell reklam till digital världsklass, Sofia Gumaelius – Annonsdrottningen, Handlaren i huvudrollen, Han tog reklamrevolutionen till Sverige

Centralt innehåll

 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknads- och omvärldsanalys. I samband med det behandlas metoder och analysverktyg för marknadsinformation.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion.
 • Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling.
 • Intern och extern marknadskommunikation.
 • Internationell marknadsföring. (Marknadsföring)
 • Marknadsföring och säljkampanjer och andra säljfrämjande åtgärder.
 • Konsument- och marknadslagar.
 • Etiska regler. (Praktisk marknadsföring 1)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden.
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion.
 • Marknadsföring i form av omvärldsanalys och olika verktyg för värdeskapande processer. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse.
 • Affärsplanens innehåll och uppbyggnad. I samband med det användning av grundläggande metoder för marknadsundersökning, omvärldsanalys och omvärldsbevakning. Finansieringsfrågor.
 • Affärsmässig presentationsteknik i marknadsföringssyfte anpassad till mottagare och situation. (Entreprenörskap och företagande)
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
 • Mediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. (Samhällskunskap 1a2)
 • Kommunikation inom journalistik, information och reklam via olika medier i nationellt och internationellt perspektiv.
 • Lagstiftning, etiska regler och internationella överenskommelser som berör kommunikationsområdet, till exempel marknadsföringslagen, pressetiska regler och erkända internationella regler för reklam. (Journalistik, reklam och information 1)

Instuderingsfrågor

 1. Vad kallades reklambyråer i början på 1900-talet?
 2. Varför började Svenska Tidningsutgivareföreningen och Annonsbyråernas Förening att samarbeta?
 3. Vilka strikta krav infördes i samband med detta?
 4. Vad tog byråerna och tidningarna avstånd från?
 5. Varför var samarbetet kontroversiellt?
 6. Vem var Bertil Andersén och vad lyckades han göra på 1930-talet?
 7. Vad innebar en ”reason-why”-teknik?
 8. Vad var JWT och varför skapade det irritation?
 9. Hur arbetade de auktoriserade annonsbyråerna under andra världskriget?
 10. Vilken var den mest kända av de statliga kampanjerna?
 11. Vad inleddes under slutet av 1940-talet?
 12. Varför växte kritiken mot kartellen?
 13. När och hur växte utrymmet för reklamen i samhället?
 14. Hur såg tidningarna respektive annonsbyråerna på detta?
 15. När och varför bröt reklamkartellen samman?

Diskussion

 • ”Reklamen tjänar samhället” löd mottot under andra världskriget. Diskutera hur ni ser på dagens reklam.

”En svensk tiger”. Bildkälla: Wikimedia Commons.

Fördjupning Marknadsföring/ Samhällskunskap/ Historia

Reklam i krig och fred:

 • Skulle Sverige ha hamnat i krig hade reklamen varit en integrerad del av krigsansträngningen. Reklamen utgjorde under det svenska psykologiska försvarets första tjugo år, från 1954 till 1974, också en viktig del av verksamheten. Ta reda på hur reklambyråerna ställde upp under denna tid.

Nyårsdagen 1951: en flitig reklamman arbetar med sin kampanj. Den är emellertid för Esso, inte för Kungl Krigsmakten, och mannen är nog för ung för att rekryteras. För att göra film om kriget kommer skulle man ju vara över 47. Gumælius Annonsbyrås arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Fördjupning Marknadsföring/ Företagsekonomi/ Branschkunskap inom handel och administration/ Praktisk marknadsföring

ICA:s första reklamsatsning:

 • I början av 1900-talet fanns få annonsbyråer. Annonserna var enkla i både form och layout. Dessutom innehöll de ofta faktafel och lögner om effekterna hos produkterna som marknadsfördes. Den nya branschens första åtgärd blir därför att bryta ner det som kallas humbugreklam och man lanserar under 1910-talet begreppet ”truth in advertising”, som hade startat i USA. I Sverige är dagspressen stark och det är också här vi kan hitta ICA:s första reklamsatsningar. Undersök hur upplysande ICA:s första reklam var.

Marknadsföring med handlaren i centrum:

 • ICA:s koncept med handlaren ICA-Stig räknas som ett av världens mest framgångsrika – följ med på resan om hur handlaren blev huvudperson i ICA:s marknadsföring.

ICA 100 år.

Fördjupning Marknadsföring/ Historia Entreprenörskap/ och företagande

Den svenska reklambranschens moder:

 • Sofia Gumaelius startade på 1870-talet firman Gumaelius annonsbyrå. Företaget blev mycket framgångsrikt och Sofia kallades för ”annonsdrottningen” och ”tidningsvärldens mäktigaste kvinna”. Undersök hur Sofias annonsbyrå lyckades bli störst i Sverige.
 • Lyssna på avsnittet om annonsdrottningen Sofia Gumaelius på radioprogrammet Stil i P1.

Sofia Gumaelius vid sitt arbetsbord på Gumaelius Annonsbyrå, Drottninggatan 2 i Stockholm 1902. Stockholms Stadsmuseum.

Den svenska reklambranschens resa:

 • Företag i alla tider har varit beroende av kundernas förtroende och lojalitet för att kunna uppnå långsiktig lönsamhet. Hur ett sådant förtroende byggs upp och underhålls har dock förändrats i takt med såväl ändrade konsumtionsvanor som nya produktionsförhållanden. Fördjupa dig i hur den svenska reklambranschens resa har sett ut.

Att samköra två varumärken i tunnelbanan visade sig vara en god idé. Nu hyllas en av Sveriges störta reklambyråer Åkestam Holst både för tilltaget och den finurliga copyn i sociala medier. Bild och text: Resumé.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *