Samhällsskydd och krisberedskap

Mellan åren 1938 och 1939 fick personalen på Nordiska Kompaniet ta del av nya förhållningssätt och säkerhetsföreskrifter för att klara flygangrepp och gasattacker. Varuhuset byggde därmed skyddsrum och personalen fick en gedigen gasskyddsutbildning.

Relaterad läsning: Om krisen eller kriget kommer, MSB:s arbete med anledning av coronavisuset, Det militärindustriella komplexet grundläggs

Centralt innehåll

 • Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar.
 • Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet.
 • Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär.
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat.
 • Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus. (Ledarskap och organisation)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden.
 • Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur människor och arbetsgrupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar. I samband med det behandlas frågor om etik och jämställdhet i arbetslivet. (Företagsekonomi 2)
 • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
 • Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter.
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden. (Samhällskunskap 1a1)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. (Historia 1a1)

Instuderingsfrågor

NK:s personal gasskyddsutbildas

 1. Under vilka år gasskyddsutbildas NK:s personal?
 2. Vad omfattade gasskyddskursen?

NK bygger skyddsrum för hela personalen

 1. Vad gjordes i Sverige för att mildra verkningarna av kriget?
 2. Vilka anordningar kunde hittas i NK:s källarlokaler?

NK:s Skyddsrum och luftskyddspersonal

 1. Vilka föreskrifter och instruktioner skulle personalen förhålla sig till vid krig?

Diskussion

 • Vilka samhällsfunktioner tror ni drabbas hårdast av krig och kriser?
 • Diskutera vilket hemberedskap, förberedelser för att täcka sitt och familjens basbehov inför krissituation, ni skulle göra.

Fördjupning Samhällskunskap

 • Om krisen eller kriget kommer. Broschyren nedan skickas till alla hushåll i Sverige på uppdrag av regeringen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för innehållet. Broschyren ska hjälpa oss att bli bättre förberedda på allt från allvarliga olyckor, extremt väder och it-attacker till militära konflikter. Undersök vilka råd och tips du får i denna broschyr.

Ta del av broschyren Om krisen eller kriget kommer. Information av MSB – Myndighet för samhällsskydd och beredskap.

 • MSB:s operativa uppdrag fungerar ur ett allrisk-perspektiv, det vill säga att de har samma resurser och arbetssätt att utgå ifrån oavsett samhällsstörning. De kan välja att tillämpa dessa och skala upp lite olika beroende på händelse. Undersök MSB:s arbete med anledning av coronaviruset.

Coronavirus. Bildkälla: Wikimedia Commons.

Fördjupning Samhällskunskap/ Historia/ Företagsekonomi

Gasmasker till salu i MEA:s skyltfönster på Hamngatan i Stockholm, år 1940 – 1945. Bild ur Centrum för Näringslivshistoria /MEA Militär Ekiperings AB:s arkiv.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *