Nobels historia

Under två års tid har rysslandskännaren och författaren Bengt Jangfeldt fördjupat sig i familjen Nobels liv och affärer i Ryssland under tsartiden. Resultatet presenteras i en ny bok. Här ger författaren ett smakprov ur det spännande innehållet.

Relaterad läsning: Familjen Nobel drev Rysslands största företag, En svensk teknikers äventyr i Ryssland, Så räddade Nobel Bofors, Nobelsamtal med Bengt Jangfeldt, Nobel revolutionerade oljeutvinningen, Nobelfamiljen tillbaka i Baku, Alfred Nobel

Centralt innehåll

 • Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer.
 • Materials tekniska egenskaper, till exempel termiska, elektriska, mekaniska och kemiska samt materialens möjligheter och begränsningar utifrån olika användningsområden.
 • Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering. (Teknik 1)
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.
 • Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial, i digital och annan form, utifrån källkritiska kriterier och metoder. (Historia 1a1, 1a2)
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden.
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
 • Mediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka.
 • Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Exempel på metoder för att samla in information är intervju, enkät och observation. Exempel på metoder för att bearbeta information är statistiska metoder, samhällsvetenskaplig textanalys, argumentationsanalys och källkritik. (Samhällskunskap 1a1, 1a2)
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt.
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse.
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
 • Affärsplanens innehåll och uppbyggnad. I samband med det användning av grundläggande metoder för marknadsundersökning, omvärldsanalys och omvärldsbevakning. Finansieringsfrågor. (Entreprenörskap och företagande)
 • Världskrigens och efterkrigstidens betydelse för etableringen av internationella institutioner. Olika former av organiserat samarbete mellan länder och sambandet mellan detta samarbete och den politiska och ekonomiska utvecklingen.
 • Orsaker till och följder av samarbeten och konflikter.
 • Internationell rätt. Möjligheter och svårigheter med att säkerställa såväl staters som individers rättigheter och säkerhet. Grundläggande internationella konventioner om mänskliga fri- och rättigheter och olika aktörers möjlighet till tillämpning.
 • Globaliseringens betydelse för individer, grupper och samhällen samt möjligheter och utmaningar för miljö och resursfördelning. (Internationell ekonomi)

Fördjupning: Entreprenörskap/och företagande/ Företagsekonomi/ Historia/ Internationell ekonomi

Familjen Nobel drev Rysslands största företag:

 • Tre generationer Nobel – från första hälften av 1800-talet och ända fram till 1918 – hade sin verksamhet i Ryssland. Pappa Immanuel, sönerna Ludvig, Alfred och Robert samt Ludvigs söner Karl och Emanuel spelade en mycket framträdande roll inte bara för grundandet och utvecklingen av Rysslands industri i allmänhet utan också för Rysslands försvarsindustri. Undersök hur Familjen Nobel intog en särskild plats i Rysslands näringslivshistoria.

Se programmet om Familjen Nobel:

 • I samtal med Rysslandskännaren Martin Kragh och Nobelättlingen Thomas Tydén berättar författaren Bengt Jangfeldt om sin nya bok: Immanuel Nobel & söner: Svenska snillen i tsarernas Ryssland lyfter för första gången fram Nobels ryska äventyr i ljuset. Se programmet nedan.

En produktion i samarbete mellan Centrum för Näringslivshistoria och produktionsbolaget Videomaskinen.

Fördjupning Historia/ Samhällskunskap/ Teknik/ Internationell ekonomi

En svensk tekniker i Revolutionens Ryssland:

 • Tusentals svenskar levde och arbetade i Ryssland under revolutionsåren 1917-1918. De var skräddare, ingenjörer, förvaltare, stinsar, hemmafruar, diplomater och skolbarn. Och de tvingades alla fly, ibland hals över huvud, när revolutionen kom. En av dessa var Edvin Hellström som startade upp Nordiska Kompaniets snickerifabrik i Moskva. Fördjupa dig i hans berättelse från Revolutionens Ryssland.

Nordiska Kompaniets fabrik i Moskva. Källa: NKs historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Fördjupning Historia/ Samhällskunskap/ Teknik

 • Under några få år var Alfred Nobel ägare av Bofors. Det korta nedslaget i Värmlandsskogarna fick på lång sikt en historisk betydelse. Undersök hur Nobels investeringar i Bofors inte bara lade grunden till en världsindustri och en blomstring i hela bygden — satsningen där avgjorde också Nobelprisets öde.

Alfred Nobel. Bild: Karlskoga Museum

Fördjupning Entreprenörskap/och företagande/ Historia/ Samhällskunskap/ Företagsekonomi/ Teknik

Poddavsnitt – Nobelsamtal med Bengt Jangfeldt:

 • Det börjar med Immanuel Nobels pontonbroar och havsminor och leder sedan till gevärskontrakt i Ryssland, ett toppmodernt företagsbyggande i S:t Petersburg och den ryska oljan i Baku. Lyssna på Centrum för Näringslivshistoria poddavsnitt som handlar om familjen Nobel.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *