Vad är en entreprenör?

Med entreprenör menas en person som tar initiativ till och organiserar en nyskapande verksamhet. Entreprenörskap handlar om kreativitet, initiativkraft, experiment och mångfald.

Centralt innehåll

 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt.
 • Grundläggande projektmetodik: hur man formulerar mål, planerar, organiserar och fördelar ansvar, genomför, presenterar och utvärderar ett projekt. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i nätverk. (Entreprenörskap)
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)

Diskussion

 • Vilken är er definition av en entreprenör?
 • Vad anser ni är det viktigaste för den som ska starta eget företag?

Fördjupning Entreprenörskap och företagande/ Entreprenörskap/ Företagsekonomi

Snilleblixtar:

 • Vilka var våra tekniska snillen? I filmen Ljusa Idéer träffar vi sex uppfinnare – Baltzar von Platen, Gustaf Dalén, Sven Wingquist, Jonas Wenström, Carl Edvard Johansson och Carl Munters – som kämpade mot både inre och yttre svårigheter och tävlade om att komma först i en tid där grunden till Sveriges välstånd och storindustri lades.

Kvinnors företagande:

 • Näringsfrihetsreformen 1864 banade vägen för våra enastående svenska entreprenörer. Ta del av kvinnors företagande i Sverige under 1800-talets mitt och 1900-talets början. Se samtliga filmklipp ur filmserien: Entreprenörerna.

Sveriges mäktigaste kvinna: entreprenören Sofia Gumaelius (nedersta raden i mitten, i vitt) och personalen vid företagets 25-årsjubileum, Hasselbacken i Stockholm 1902.

Invandrande företagare:

Nederländaren Louis De Geer (1587–1652) är Sveriges största entreprenör genom tiderna, i förhållande till den svenska ekonomins dåvarande storlek.

 • Intervjua en entreprenör och företagare. Undersök hur den personen har arbetat med att ta fram en affärsidé och sedan förverkligat den. Vilka med- och motgångar har personen stött på i sitt arbete och hur ser framtiden ut är exempel på frågor man kan arbeta med.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *