Vikten av HR och företagskultur

Det ser ut att bli hemarbete i höst igen meddelar Expressen. För offentliganställda gäller det till den 15 september 2021 – och flera storföretag tänker fortsätta som i våras. – Runt 90 procent av våra anställda jobbar hemifrån, säger Eva Andersson, presstalesperson för Ericsson.

Relaterad läsning: Det ser ut att bli hemarbetet, Starten till sjukhälsovårdenVad gör jag om jag blir sjuk?Att arbeta sig friskTräningstrender på kontoretUppstickare inom vård och omsorgJoakim SantessonAteljéerna gymnastiseraKontorsgymnastik på NK

Centralt innehåll

 • Yrkesetik i arbetet samt lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet.
 • Begreppet ergonomi samt ergonomi som kunskapsområde.
 • Arbetets och arbetsmiljöns påverkan på hälsa och välbefinnande. Hur miljöer ergonomiskt kan anpassas till människan. (Ergonomi)
 • Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter.
 • Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå.
 • Arbetets, arbetsmiljöns och fritidens påverkan på människors hälsa.(Hälsopedagogik)
 • Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger och konsumtion samt påverkan på miljön. Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna. (Naturkunskap 1a2, 1b)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur människor och arbetsgrupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar. I samband med det behandlas frågor om etik och jämställdhet i arbetslivet. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär.
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat. (Ledarskap och organisation)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden. (Samhällskunskap 1a2, 1b)
 • Talad engelska och texter som är berättande, förklarande, diskuterande, argumenterande och rapporterande – varje slag för sig eller i olika kombinationer. Till exempel intervjuer, reportage, manualer och enklare populärvetenskapliga texter. (Engelska 5)

Diskussion

Katarina Berg – HR-chef på Spotify:

 • Diskutera vad ni tycker om Spotifys koncept: ”Arbete är inte var du är utan vad du gör”. Hur tror ni att det skulle vara att arbeta hemifrån? Se även intervjun nedan (på engelska) med Spotifys HR-chef Katarina Berg och undersök hur hon anser att man ska odla fram en god företagskultur.
 • Diskutera hur ni tror att företagskulturen påverkas när anställda arbetar hemifrån.

https://www.youtube.com/watch?v=SszJ3Nyep50

Fördjupning Företagsekonomi/ Ergonomi/ Naturkunskap/ Ledarskap och organisation

Kroppsrörelse på arbetstid:

 • Industrigymnastik, pausgympa, kontorsträning, kärt barn har många namn och viljan att få sina anställda att röra på sig har en lång historia. Idag finns friskvårdsbidrag, eller till och med gym på kontoret men tidigare har arbetsgivare fått ta till andra medel för att få sina anställda att röra på sig. Undersök hur kontorsgymnastiken infördes på arbetstid under 1940-talets Sverige.

Gymnastik på taket till Electrolux huvudkontor. Bild ur Electrolux historiska arkiv på Centrum för Näringslivshistoria.

Electrolux var först med pausgymnastik:

 • Electrolux var det första stora svenska industriföretaget som började med avkopplingsgymnastik under arbetstid 1945. Se filmklippet ur Electrolux filmarkiv nedan där gymnastikinstruktören Fru Maja Carlqvist håller i pausgymnastiken på 5 minuter för Electroluxanställda på fabriken.

Gymnastik på Electrolux i Stockholm, 1945. Film ur Electrolux arkiv/ SVT Öppet arkiv.

Kontorsgymnastik på Ericsson:

LM Ericssons personaltidning Kontakten finns digitaliserade på telekomföretagets historiska hemsida.

Fördjupning Företagsekonomi/ Historia/ Samhällskunskap/ Ledarskap och organisation/ Naturkunskap 

För bättre hälsa på arbetet:

 • Företagshälsovård har en lång historia i Sverige. Men relationen mellan den vård som tillhandahållits av arbetsgivaren och vården i övrigt har sett väldigt olika ut i olika tider. Undersök den svenska företagshälsovårdens historia.

Vad som anses ligga inom företagshälsovårdens område har varierat stort över tid. Här får fröken Jane Ekander på Generalpoststyrelsen en spruta poliovaccin av postläkaren K.W. Hagelin. Foto: Yngve Hellström/ Postmuseum.

Vad gör jag om jag blir sjuk?

Dr Nordwall och sköterskorna på NK:s sjukrum har liksom alla sina kolleger fått mängder av kort och formulär att fylla i och det blir en försvarlig bunt samt mycket skriverier varje dag. Bild ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1955:1-2 (årgång 29) hos Centrum för Näringslivshistoria.

”Management by fika”:

 • Ordet lagom lär vara ett ord som bara finns i svenska språket. Detsamma sägs gälla för ordet fika. Det intressanta med det är att Sverige på två sätt står ut som unikt. I landet lagom är vi extrema: vi älskar vårt fika så mycket att vi till och med schemalägger det på arbetet. Undersök hur vår fika stärker företagskulturen.

Att fika tillsammans är ett vanligt sätt att umgås. Här ses anställda på försäkringsbolaget Thule fika med sina familjer. Bild ur Skandias arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *