Att sälja NK-kvalitet

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1962:1 (årgång 36).

När man talar om NK-kvalitet syftar man i regel främst på varorna. Det är NK:s po­litik att föra kvalitetsvaror, oavsett om det gäller dyra eller billiga. NK vill garantera kvaliteten på de varor som erbjuds. Där­med följer också ett ansvar som innebär att om en sålda vara har någon brist så är NK berett att ta tillbaka varan, byta ut den eller om kunden så önskar ge tillbaka pengarna.

Det är självklart att man i begreppet NK-kvalitet även innefattar de olika slag av tjänster som NK erbjuder, exempelvis genom sin skönhetssalong, tapetserarverk­stad, ateljéverksamhet eller de mera om­fattande tjänster som NK-inredning erbju­der. Även i dessa fall innebär begreppet NK-kvalitet att NK åtar sig garanti för att arbetet är förstklassigt utfört, att NK står för resultatet och är berett att utföra berät­tigade justeringar. Det finns också många exempel pli att kunder är beredda att be­tala mera för NK:s tjänster, just därför att vi ger en kvalitetsgaranti.

I begreppet att sälja NK-kvalitet ligger dock i min mening någonting vida mera än enbart att varorna och tjänsterna skall vara av hög kvalitet. Det är minst lika vik­tigt att sättet att sälja är kvalificerat, dvs sättet att överbringa varan, att utföra tjän­sten. Jag tror att i dag den största kritiken mot NK och begreppet NK-kvalitet ligger just på det området – på sättet att behan­dla kunden och kundens önskemål från för­sta sund ända fram till det att varan skall betalas, packas in, överlämnas eller hem­sändas.

NK har alltid uppträtt utåt med en viss pretention. NK vill vara mitt i centrum och det skall hända saker omkring NK, så att folk ständigt har blickarna pli oss. Där­igenom blir naturligtvis NK mera utsatt för kritik från allmänhetens sida, eftersom man väntar sig att ett företag med den preten­tionen också måste ha bättre service och större intresse för service än företag som inte märks så mycket utåt.

Man begär mera av NK och det skall vi ta som vårt kanske största värde, även om det är krävande. Det har alltid ansetts så att säga ”fint” att handla på NK, men om inte det uttrycket har någon realitet inom huset kan det ha en mycket farlig bume­rangverkan.

Detta som jag sade förut, att man begär mera av NK än av andra affärer, tar sig . ofta uttryck i att om en kund en gång har råkat illa ut så berättar hon det på stan. Ett uttryck som: ”Det är numera hopplöst att handla på NK”, fällt i en krets av män­niskor som gärna lyssnar till kritiken mot NK och i sin tur sprider det, kan ha myc­ket skadliga verkningar. Kunden i fråga kommer kanske tillbaka och blir då, får man hoppas, bättre behandlad, men den yttrade kritiken kan snabbt nå både 100 och 200 personer.

Därför är det min uppfattning att en av de viktigaste frågorna för NK, när det gäl­ler att värna kring begreppet NK-kvalitet, är att arbeta för större intresse från alla de personers sida som möter kunden – ett intresse att göra sitt yttersta att tillfreds­ställa kunden. Vi kan inte i längden slå oss till ro med tanken att folk skall komma till NK och handla bara därför att NK är ”fint” och de traditionellt har handlat hos oss. Runt omkring oss växer ständigt upp nya, skickligt skötta specialaffärer med kanske ungefär samma varor och som säl­jer dessa varor på ett skickligare, trevligare och mera servicebetonat sätt.

I begreppet att sälja NK-kvalitet måste alltså i hög grad ligga sättet att ta hand om k11nden. Detta är något vi alla måste vara medvetna om, vad vi än har för ar­betsuppgifter i övrigt. Varje anställd, som i NK :s namn eller uniform, möter kunden måste vara en slags NK-ambassadör och måste klart känna att efter det sätt som hon eller han uppträder bedöms hela före­tagets kvalitet.

Kunden skall känna sig väl omhänder­tagen och möta en personal som är intresse­rad, se väl exponerade varor, lätt få kvali­ficerad information om varorna, antingen den ges personligen av försäljaren eller ge­nom upplysande texter och skyltar.

NK-kvalitet kan också betyda en så enkel sak som att bli igenkänd och i allra bästa fall, att den försäljare man möter t o m kommer ihåg ens namn.

Kvalitetsvaror finns det över hela lan­det och några importsvårigheter att tala om existerar inte. Därför är sättet att sälja viktigare än någonsin.

Utvecklingen leder snabbt mot mindre och mindre service. Tag som exempel de.t ökande antalet grillbarer där kunden först måste stå i kö för att hämta sin mat, där­efter bära brickan och slutligen gå till en kassa för att betala.

Denna tendens gör att jag är övertygad om att det just är på serviceområdet som av NK-kvalitet till konkurrenskraftiga priser.

Försäljningssidans uppgift är att koncent­rera sig på att sälja NK-kvalitet i ordets vidaste bemärkelse.

NK måste kunna spela över hela skalan, från den mest individuella, servicebetonade försäljningen till den snabba försäljningen av standardartiklar och i varje enskilt fall måste det ske på det sätt, som är det mest tillfredsställande för varje enskild kund.
Det måste bli stimulerande att gå på NK, lockande att köpa och lätt att betala.
Det är detta som är försäljningssidans uppgift att se till.

Text: Elias Svedberg

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1962:1 (årgång 36).

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *