Deltidsarbete praktiseras redan på NK

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1943:7 – 8 (årgång 17).

Riksdagen har i vår beslutat att hos regeringen begära en ut­redning av frågan om deltidsarbete, i första hand gällande det allmännas verk. Frågan var uppe redan föregående år men föll då. Att den tog upp igen är väl ett bevis så gott som något för dess pockande livskraft. Framför allt för de förvärvsarbetande, gifta kvinnorna är ju möjligheten att få deltidsarbete en mycket efterlängtad reform, som skulle ge dem möjlighet att ägna större tid åt hem och barn – behövligt framför allt i dessa tider av hembiträdesbrist – utan att de för den skull avkopplas från sitt yrkesarbete. Motionärerna framhålla bl. a. även att deltid – tjänsten säkert kulle komma att motverka de ur nativitetssyn­punkt ogynnsamma följderna av de gifta kvinnornas yrkesverk­samhet. Dessutom p:i.pekas, att det inom de gifta kvinnornas led finns en arbetskraftsreserv, som kan komma att väl behövas i framtiden.

Utvecklingen pekar i s/ådan riktning, att man tycker utred­ningen bör ge ett positivt resultat. Och deltidstjänster ha börjat bli allt vanligare på den privata arbetsmarknaden. NK har där som vid sil många andra tillfällen varit i täten, inseende att fir­man gjorde sig själv en tjänst samtidigt som den räckte en hjäl­pande hand åt alla de hemmafruar, som för ekonomiens skull samt anlag och intresse ville ha ett förvärvsarbete parallellt med husmodersuppgifterna. I mitten på juni kunde man i Da­gens Nyheter läsa följande annons:

KUNNIGA MASKlNSKRlVERSKOR
erhålla

HALVTIDSARBETE
Arbetstid antingen mellan kl. 9 – 1 eller 12 – 5.
A/B NORDISKA KOMPANIET, Regeringsgatan ,38, 2 tr.,
Personalchefen.

Resultatet blev enligt herr Ramberg utomordentligt och det var bara att välja bland de många sökande under det att det annars som bekant råder brist på arbetskraft för kontorsbanan liksom på andra områden. ”Och så har man fördelen att för del­tidstjänst få folk, ,om man annars inte kan nå, kvalificerat folk, som efter kanske flera års arbete dragit sig tillbaka för att sköta hem och barn.”

– ”Vi hade också en annan givande annons inne på försom­maren”, säger herr Ramberg och visar en annons rubricerad:

NK:s LIVSMEDELSKONCERN
anställer
EXTRA BITRÄDEN
å
HEL- eller HALVDAGSTJÄNST
Med anledning av den annonsen gingo sju unga fruar igenom en liten ”fisk-kurs”, några timmar teori med bl. a. paragonskrivning hos herr Engström och några timmar i fiskhallen under herr Widengrens ledning för att lära sig känna igen de olika fiskarna, fjälla och fileta dem. Efter avslutad kurs placerades de ut dels på NK-Livs, 4 tr., dels på andra håll inom kedjan.

Direkt ny kan man inte säga, att deltidstjänstgöringen är på NK, även om man nu börjat gå in för den på ett annat sätt och för mer vidsträckta arbetsfält samt t. o. m. i ett par individuella fall låtit halvtidsanställda fruar bli ordinarie. På försäljnings­avdelningarna har det tidigare i stor utsträckning praktiserats att låta f. cl. NK-anställda fruar tjänstgöra som extra vid ”rus­ningstider”, på fredag-lördag eller när det bjuds på några spe­ciella försäljningsevenemang. Icke minst gäller det NK-Livs, där man räknar med icke mindre än c:a 20 disponibla hemmafruar. De flesta av dem tjänstgöra hela fredagen och lördagen, ibland även tisdagen, somliga av dem rycka in en eller ett par veckor då och då för demonstrationer av olika slag, och på exempelvis Beställningskontoret förekomma många fall av regelrätt daglig halvtidstjänstgöring kl. 9 – 1.

Denna arbetskraftsreserv är ju av vital betydelse för NK och att damerna själva uppskatta att få stå till disposition, bevisas väl redan av det faktum att de göra det. Men för många är det inte nog med denna ”extra”-tjänstgöring, de önska ett konstant dagligt arbete med samma förmåner som övriga anställda. Alla dessa fruar och mödrar torde vara eniga i att önska motionen framgång i riksdagen, i vetskap om att slår bara deltidstjänsten igenom för offentliga institutioner, så blir den en allmän före­teelse. I varje fall är Rulla-redaktören personligen övertygad om att halvtidstjänst är den idealiska lösningen för att kunna fortsätta ett älskat och stimulerande yrkesarbete och ändå klara hem och exempelvis två barn utan att de bli lidande på det. Hon har nämligen själv sedan den I januari i år halvtidstjänstgöring kl. 9 – 12.30. (Gratisannons och avi åt dem som ha något på hjärtat!).

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1943:7 – 8 (årgång 17)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *