Det går framåt i Farsta

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning 1960:1 (årgång 34).

En kall och blåsig förvårsdag med is i Iuften och den sista snön i alla norrskrymslen vill det till att man har den positiva Farsta­disponenten Gösta Brännström i sällskap för att man verkligen skall känna övertygelse att det skall bli en sommar även i år med ett fär­digt Farsta Centrum och ett NK-hus klart för invigning i mitten av oktober. Pneumatiska borrar gnager, presenningar fladdrar och frus­na jobbare tar åkarbrasor i bygget där det är ytterligare en nyans kallare än ute. Men även under byggnadsställningar får man en före­ställning om husets proportioner och de stora inomhusytorna. Mellan 2-300 anställda skall NK Farsta ha till hösten och varuhuset skall betjäna dels de 65.000 invånarna i Farsta med omedelbar omnejd, dels de 130 000 som bor inom mycket nära bilavstånd från Farsta Centrum. Som tidigare sagts i Rullan: Farsta­varuhuset skall bli ett fullständigt varuhus, inte ett styvbarn i en avkrok. Och det vikti­gaste som skall tas med dit ut är andan från Hamngatan-varuhuset.

På det fredade torget utanför NK-huset skall inom kort en omsorgsfullt utvald ek myllas ned som vårdträd. Skulptören Per-­Erik Willö är sysselsatt med den fontängrupp som också skall ge liv åt torget. Gruppen blir I 5 meter i fyrkant och består av fyra kar, par om par i samma utformning och huggna i röd vångagranit. På två meter höga granitpiloner skall vila fyra bronsskålar dit vattnet pressas upp genom pelarna för att sedan falla ned nära tre meter. På kvällen kommer vattenridån att belysas med strål­kastarljus. Torget har fina intima proportio­ner och en sluten rumskaraktär som gör att man gott kan tänka sig att ströva här från fönster till fönster så fort klimatet kommer på bättre tankar. NK-huset ligger så place­rat att man får det rakt i synfältet när man gör entré på piazzan från parkeringssidan, där 2.000 bilar skall få plats utan att träng­as. Som närmaste granne får NK samhällets restaurang, avsedd att drivas i Berns regi. Andra viktiga och ofrånkomliga medborger­liga institutioner kring torget blir polissta­tion, bilverkstad, stadsbibliotek, läkarhus, medborgarsal med liten teater, bank, apotek, frikyrka, sjukkassa och systembutik. Allt vad människan kan begära för kropp och själ med andra ord.

På Valborgsmässoafton bjuder Farsta fö­retagarförening på vårfest med tal, sång och majbål och redan dessförinnan den 27 april har föreningar och sammanslutningar i Far­sta ett estradsamtal för att i god tid kunna ventilera önskemål och förslag om affärsti­der och andra för Farstaborna väsentliga frå­gor. De som har intresse för Farsta och Farstas framtid har alltså möjlighet att bekanta sig med den nya staden vid dessa tillfällen.

SJ här ser NK-Farsta ut i dag. I mitten av oktober skall det invigas. Fasaden täcks med plattor av ljusgrå Idefjordsgranit i två olika huggningar, pikade och krysshamrade, vilket ger mörkare och ljusare valörer och avbrott i fasadbeläggningens monotoni. Granitleveransen till NK-Farsta är den största som gjorts från Bohuslän sedan före kriget. Den har givit syssel­sättning åt bohuslänska stenhuggare och berett västkusten stor glädje. Huset blir 63 m långt, 12 m högt och övervåningen blir praktiskt taget utan fönster, medan skyltfönstren blir fler än i moderhuset vid Hamngatan. – 200-300 anställda skall hit.

30 000 inbjudningar sände NK ut till sitt första Farsta-evenemang, atomutställningen som invigdes söndagen den ro april och be­söktes av 15 000 människor. Utställningen var arrangerad av NK i samarbete med AB Atomenergi, Kungl. Vattenfallsstyrelsen och Stockholms Elverk, de tre byggande parterna i atomkraftverket R 3 Adam i Ågesta, som skall förse Farsta med värme. Stockholms in­dustriborgarråd Gösta Agrenius öppnade och försäkrade i sitt tal bl. a. att atomverket inte skulle medföra några olägenheter för sjön Magelungen, något som Magelungens vänner varit oroliga för. I fortsättningen kommer sjön att kunna användas för bad och fiske precis som förut. R 3 Adam är den första något s3. när stora anläggningen av sin typ i vårt land och säkerhetssynpunkterna har fått en ytterst dominerande plats i anlägg­ningen. Statsutskottet förordade nyss en om­prövning av planerna på att släppa ut spill­vattnet från Ågestareaktorn i Magelungen. Samtidigt tog sig kungen ett studiebesök hos Atomenergi och ute i Ågesta, där han klädd i gruvhjälm med en skramlande jobbarhiss åkte ned 40 meter i berget där reaktortanken skall uppföras. Kungen blev fullt lugnad när han av fil. lic. L. Carlbom fick veta att man skulle kunna dricka 2,2 deciliter spillvatten direkt ur avloppsledningen varje dag under 70 år utan att få några strålskador. Kungen log och godtog AB Atomenergis försäkran att rädslan från folk kring Magelungen var av ”psykologisk art”.

Utställningen visades även den 19 april och kommer att före månadsskiftet att bli mera permanent placerad i en barack när­mare atomverkets byggnadsplats i Ågesta.

I NK:s bygge hade vi samtidigt en egen utställning på 100 kvm med fotomontage som visade hur huset kommer att te sig i fär­digt skick, med prov på hur fasaden kommer att verka med sina granitplattor, och ett bild­montage från brytningsplatsen av graniten i Bohuslän. Några kvadratmeter marmorgolv var också lagda för att ge ett begrepp om hur varuhuset kommer att se ut och i en kavalkad av bilder visades byggets stadier från början. Mycket intresserat folk från NK hade kommit tillstädes med direktör Kalderén i spetsen. Disponent Ivar Lindberg hade or­ganiserat kaffeservering för utställningens besökare och det serverades 10.000 koppar kaffe i snålblåsten.

Europas modernaste affärscentrum skall Farsta bli när det blir färdigt och för att uppamma tillbörlig lokalpatriotism har man låtit utarbeta ett speciellt Farsta-emblem. Reklamtecknaren Curt Fink, utgången från Konstfackskolan har komponerat ett stort F i två färger som förblir ett F även om man vänder det. De av NK:s anställda som har intresse av att tillhösten bära detta Farsta­märke och förlägga sitt arbete till Farsta, framtidens samhälle, gör klokt i att redan nu tänka över saken. Personalkontoret varslar att man snart börjar annonsera efter folk till Farsta.

Artikel ur Nordiska Kompaniets personaltidning 1960:1 (årgång 34).

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *