Det var en gång på NK

Finns det någon som inte tycker, det är roligt att bläddra i gamla album, att för­sjunka i studiet av gångna tiders kläde­dräkt och att försöka känna igen läkt och vänner? Ett alldeles särskilt intresse har detta nöje, när det gäller fotografier av NK-ister. Bekantskapskretsen är ju så stor och det är så många minnen av ge­mensamma arbetsdagar och glada utflyk­ter som stå upp, när man ser bilderna.

Artikel ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1940:9 (årgång 14).

Det första fotografiet här ovan på sidan togs midsommarafton 1911 i Strömparterren. En härlig studie i hattar, inte sant? Av de närvarande finnas nu endast åtta kvar på NK. Det är i bakre raden: nr, 6 fr. v. disponent Jacobsson och nr. 3 fr. h. herr Molander, i raden framför: nr, 2 fr. v. fru Israelsson, nr. 8 fr. v. fru Ekman, nr. 2 fr. h. fru Johannesson och nr. 5 fr. h. fröken Frida Johansson. Tredje raden bakifrån: n:r 2 fr. h. fröken Strömberg.

Och nr, 6 fr. h. fröken Pihlkvist. Bilden här under är från Stureplans-NK. åren 1911-12. Överst en flik av modevaruav­delningen med i mitten fröken Frida Johansson. Bilden från Linneavdelningen vi­sar: fr. v. nr. 2 fru Ekman, Manufakturhallen, nr. 3 fru Holmquist, Damunderklä­der och nr. 5 fru Åkerstedt, Damunder­kläder. Några ”terrass-bilder” tagna vid olika tillfällen under Stureplanstiden ses överst och nederst på denna sida. Den övre härstammar från maj 1915, den ned­re togs efter frukosten sista dagen Sture­pIansaffären var öppen.

På den senare bilen ses fr. v. som nr. 2 herr Car­in, O-sektionen, och därefter fru Blomqvist, Garner. Fr. h. om nr. fröken Frida Johansson. Terrassb­ilden nr. .t uppifrån är från NK:s nya varuhus. Den visar personal på Franska Modeateljén och togs 1916. Midsommarafton 1915 togs bilden på Linneavdelningen. Kvar på NK äro fr. v. nr 1 fru Helga Petters­on, och nr. 3 fru Lalla Åkerstedt, båda på Damunderkläder. Längst t. h. fru Anna Ekman och sittande en unge man, som sedermera skul­le bli hennes make. Brandsoldatern­a äro ett minne av nu avgångna NK-isters insatser i Barnens Dags­-festligheterna 1907 (stor succé och mycket pengar i bössorna!)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

I december 1915 utgavs första numret av en tid­ning, som fick det talande namnet » NK :s egen tid­ning». Den såldes till allmänheten mot ett pris av ro öre. I redaktionens anmälan meddelades, att den »skall främst vara ett organ för varuhusiden. Den skall vidare noggrant följa utvecklingen inom konsthantverkets, möbel- och textilkonstens områ­den. Den skall följa modets alla nyckfulla växlin­gar och häröver lämna påpassliga och fackmässiga meddelanden, upplysningar och råd. Den skall liv­ligt intressera sig för hemmet och den husliga eko­nomien. Den skall slutligen i lätta kåserier spegla det mondäna pulserande livet under ett stort varu­hus tak.»

Trots detta anslående program blev tidningens livslängd icke lång. Den försvann – för att 1932 återuppstått i förädlad form i »Stil». »NK:s egen tidning» är ur historisk synpunkt mycket intres­sant att taga del av, i synnerhet för varje NK-ist. Rullan har därför inte kunnat neka sig nöjet att återge ett par prov på de lätta kåserier, som

Artikel ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1940:9 (årgång 14).

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *