Försäkringar för all framtid

Skandinaviens äldsta verksamma försäkringsbolag har specialiserat sig på brandförsäkringar. Här kan fastighetsägare i Stockholm till och med teckna försäkringar för all framtid.

Företaget grundades den 7 maj 1746 på initiativ av 31 borgare i Stockholm med grosshandlaren Charles Tottie i spetsen, för att erbjuda fastighetsägare försäkring mot brand i huvudstaden. Stadsbränder var på den här tiden förödande på grund av tät trähusbebyggelse och undermålig brandbekämpning. Försäkringsbolaget var – och är fortfarande – ömsesidigt, vilket innebär att det ägs av kunderna. I och med att husen i Stockholm från 1746 blev möjliga att försäkra i Brandkontoret, som namnet till vardags lyder, fick de ett värde. Ägaren kunde nu ta lån med dem som inteckning. Brandförsäkringen skyddade alltså inte bara fastighetsägaren från ruin utan satte också kapital i rörelse.

Etthundrade män och Fågel Fenix

Brandkontorets styrelse, Herrar etthundrade män, utsågs klassvis i ståndsriksdagens anda. Den dagliga verksamheten leddes av åtta direktörer. Brandkontoret flyttade länge runt mellan olika fastigheter, men köpte 1806 ett eget hus, på Mynttorget 4 i Gamla Stan, som bolaget fortfarande äger och verkar i. Symbolen för Brandkontoret skapades av kungliga styckgjutaren Gerhard Meijer. Den föreställer Fågel Fenix som reser sig ur askan, omgiven av ett par vingar och en kunglig krona. Märket sattes av försäkringstagarna fast ovanför porten på de försäkrade husen. Brandkontorets ursprungliga försäkringsform var allframtidsförsäkring. Kontant eller via premielån betalade man en större summa för att få huset försäkrat mot brand för all framtid. Försäkringen var – och är – knuten till fastigheten, inte till ägaren.

Brandkontoret har gjort viktiga insatser för Stockholm genom åren. Stora bidrag har getts till bland annat gatubelysning, gatläggning, dragning av vattenledning och inrättande av brandkår. Den kommunalreform som genomfördes 1863 innebar dock att invånarna nu kunde beskattas av kommunen, och Brandkontorets roll som stadens finansiella hjälpgumma krympte därmed. Den sista riktigt stora satsningen var finansieringen av Kungsholmens brandstation som uppfördes 1929.

En stor del av 1900-talet präglades Brandkontoret av stagnation. Först 1955 införde bolaget en modern fastighetsförsäkring, där till exempel skydd mot vattenskador och inbrott ingick. Men det var med en uppdaterad version av allframtidsförsäkringen som Brandkontoret fick ett uppsving under 1960-talet. Nu blev det till exempel möjligt att flytta försäkringen från en tomt till en annan. Regeländringen berodde på de stora rivningarna i Stockholm vid den här tiden. År 1992 skildes fastighetsförsäkringen med årliga premier av och lades i ett dotter- och aktiebolag, Svenska Brand, dels för att öka verksamhetsområdet från Stockholm till hela landet och dels för att lättare kunna öka kapitalet.

Tillbaka där det började

I dag är Svenska Brand nedlagt och de årsbaserade fastighetsförsäkringarna tillbaka i fadershuset Brandkontoret.

– Svenska Brand och satsningen på att utöka verksamheten till hela landet var förenat med ganska stora kostnader, det var inte värt priset. Årsförsäkringsrörelsen i Svenska Brand såldes till Länsförsäkringar 2001. Brandkontorets nuvarande årsförsäkringsrörelse har vi själva byggt upp från grunden, berättar Torbjörn Callvik, vd för Brandkontoret.

Sedan 2002 har kontoret skaffat sig ett allt större kundunderlag, varav många bostadsrättsföreningar. Liksom fallet är med allframtidsförsäkringen håller sig Brandkontoret också när det gäller årsförsäkringarna till Stockholmsområdet – inte bara Stockholms stad längre, utan även Stockholms län. Men där går gränsen.

Fortfarande säljer alltså Brandkontoret sin traditionella produkt allframtidsförsäkringen, och även om den omsätter betydligt mindre än årsförsäkringarna är den en viktig del av Brandkontorets verksamhet.

– Produkten är nästan likadan som den var från början, bortsett från att försäkringstagarna numera endast kan betala en engångspremie. Förra året, 2014, sålde vi allframtidsförsäkringar för 36 miljoner kronor, och de pengarna kommer att följa de försäkrade fastigheterna för all framtid framöver. Samtidigt ger försäkringarna fastighetsägarna en stor avkastning på premierna. De som satte in pengar 2012 fick förra året en avkastning på 5,3 procent efter skatt, förklarar Torbjörn Callvik.

Det innebär att ett nytt hus så att säga tar över ett rivet hus försäkring. Till exempel är Stockholms stadshus allframtidsförsäkrat, och det beror på att ångkvarnen Eldkvarn, som tidigare låg på tomten och uppfördes 1805, var den byggnad som ursprungligen försäkrades hos Brandkontoret.

– Vart tionde år gör vi en genomgång av varje allframtidsförsäkring för att se om värdet på byggnaden ökat. I så fall får dess ägare möjlighet att utöka premien så att värdet täcks, berättar Torbjörn Callvik.

Mynttorget, vy från kanalen, 1870-tal. Ur Skandias arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

En utmaning med allframtidsförsäkringen är att bibehålla kompetensen kring försäkringsformen eftersom Brandkontoret i dag är det enda bolag som säljer produkten i Sverige. En handfull personer har de kunskaper som behövs, och alla dessa har anknytning till Brandkontoret.

– Viktigt är att vi inom bolaget sprider ut kompetensen på ännu fler personer.

Kapitalförvaltning

Försäkringsrörelsen är det ena benet Brandkontoret står på som bolag, och kapitalförvaltningen det andra. Brandkontoret har investerat sitt kapital, som alltså byggts upp under lång tid, i 40 procent aktier, 40 procent fastigheter och 20 procent räntebärande papper. Avkastningen har varit på omkring tio procent de senaste åren.

Våra framgångar med kapitalförvaltningen har bidragit till att vi på senare år gjort de bästa resultaten i bolagets långa historia, framhåller Torbjörn Callvik.

Ett stort kapital sitter också, bokstavligen, i väggarna. Brandkontorets hus vid Mynttorget är byggt 1679 efter ritningar av Nicodemus Tessin d.ä. och ombyggt 1764. Fastigheten ligger på första parkett i Stockholm, med Slottet och Riksdagshuset som grannar och skulle betinga ett mycket högt pris på marknaden. Likt en ständigt återkommande refräng erbjuder sig Riksdagen med jämna mellanrum att köpa huset, och Brandkontoret tackar för erbjudandet men säger nej. (Riksdagen får hyra första våningen i huset i stället.)

– Som vd är det viktigt att se till att vi för med oss historien in i framtiden och inte backar tillbaka själva, och hur vi behandlat vårt eget hus är ett bra exempel på det, säger Torbjörn Callvik.

När Brandkontoret nyligen renoverade sitt hus, lät bolaget det få samma färgkulör som det fick vid 1764 års ombyggnad och man använde traditionellt byggnadsmaterial som Gotlandskalksten. Restaureringsarbetet utfördes därtill hantverksmässigt.

– Fast vi var samtidigt moderna eftersom vi elektrifierade vår skylt på huset. Nu syns det tydligt – även mörka vinterkvällar – att det är Brandkontoret som finns här.

Men inte bara huset utan också försäkringsverksamheten förnyas.

– Vi är ju ett ömsesidigt bolag, och gör vi bra resultat ska även årsförsäkringstagarna få del av detta. Därför har vi från 2014 infört en nyhet – ett självriskkonto. Skadefria försäkringstagare får en avsättning på 10 procent av premien som går till självriskkontot. Pengarna kan de sedan använda den dagen då olyckan är framme, framhåller Torbjörn Callvik.

Brandkontoret fullföljer också sin traditionella mission att värna Stockholm. Bolaget står till exempel för merparten av kostnaderna för Stadsmissionens nattjour och stödjer kulturarvet i staden genom att bland annat bidra ekonomiskt till den beridna högvakten och till underhållet av Brandkontorsgrundaren Charles Totties malmgård på Skansen.

Ur Företagshistoria 2015:1

Text: Mats Wickman

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *