Från NK-skola till utbildningsavdelning

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1963:2 (årgång 37).

En bevarad elevmatrikel från 1917 bekräf­tar att NK-ledningen det året tog det oss veterligen första initiativet i vårt land till utbildning av försäljningspersonal. Ämnena var få och resurserna små, men resultatet ansågs lovande och nya kurser ordnades fram till 1921.

År 1926 planerades personalutbildning som skulle ske under arbetstiden. NK var först på detta område. Förutom kurser för äldre personal fick ett antal lovande juniorer 3 lektioner i veckan under 4 terminer. Värdet av denna verksamhet rönte emellertid ingen större uppskattning inom företaget.

Hösten 1930 vidtog därför NK-ledningen en genomgripande förändring, vilket inne­bar att Ragnar Engström anställdes som rektor och ledare för skolan. Det nya utbildningsprogrammet godkändes under ett år på prov.

Under det provåret hade NK-skolan nöjet att anteckna ett 25-tal auskultanter från så­väl Direktionen, Personalfunktionen som från Försäljningssidan, vilka alla lyssnade och bedömde, och skolåret avslutades med prov både på ”idealförsäljning” och elever­nas egna försäljningar. Och i den efterföl­jande genomgången av proven framlade såväl direktörer som andra chefspersoner värdefulla synpunkter. Differentierade betyg i resp. ämnen utsattes och avgångsbetyg till eleverna utfärdades och signerades.

Under de följande åren utökades NK-sko­lans verksamhet med schemauppgjorda kur­ser i försäljningsutbildning och varukänne­dom för även äldre, fast anställd personal och vidare för alla nyanställda. I ämnet ”kundpsykologi” korn ett fotografiskt bild­galleri, som godkändes av NK.-ledningen, till användning. Det granskades senare och uppskattades högt av framlidna professo­rerna G A Jaederholrn, Göteborgs högskola och av Alfred Adler, individualpsykologins skapare. Redan efter något år inlemmades Livsmedelsavdelningens personal i utbild­ningsschemat med kurser såväl i försälj­ningslära som varukännedom.

I Rudolf Kalderéns frånvaro – RK befann sig utomlands på NK-skolans sista dag – hoppade Hampus Grunditz in samställföreträdare och gav eleverna ”ett ord med på vägen”. Här får ettan Ulrika Särnholm (26 p) sin premie, Lilla Focus. I bakgrunden Leif Kulberg och fru Eld.

En stort uppmärksammad uppgift, som helt underställdes NK-skolan, var den av NK-ledningen utformade telefonservice på an­kommande turistfartyg, vilken genomfördes tillsammans med Televerket. Enligt utsago av kaptener och pursers på de besökande fartygen var Stockholm den enda hamn där de från ett ankrat fartyg hade en fri tele­fonservice ombord.

Ett begränsat antal follow-up-kurser för olika sektioner anordnades också och där medverkade bl a så eminenta förmågor som fil lie, jur kand, konstnär Carl Gunne, Ed­vin Ollers eller modekonsult Kristina Has­selgren.

I slutet av 30-talet, när NK.-skolan flyttade över till nya eleganta lokaler på Smålandsgatan, ansågs icke timantalet per vecka för juniorerna motsvara tidens krav, varför NK-­ledningen beslöt att 6 tim. per vecka av ar­betstiden skulle avstås till deras utbildning. Schemat underställdes KÖY (Kungl. över­styrelsen för Yrkesutbildning), som godkän­de förslaget till denna helt fristående utbild­ning av ungdomar för detaljhandeln. En ny lärare tillkom för bokföring och redovisning och cheferna för Reklam och Dekoration bidrog med ett antal mycket uppskattade lektioner i resp. ämnen.

Då nu NK.-skolan på grund av den för­ändrade skolgången och av andra orsaker upphör att vara en del av Utbildnings-avdelningen vid NK torde många av de avgångna ele­verna minnas den tid de tillbringade vid denna delvis egenartade utbildningsanstalt för praktisk handel och många är de som fortfarande i NK:s tjänst eller i andra fö­retag värdesätter den möda och de stora kostnader, som NK-företaget nedlagt på de­ras fostran och utbildning och att de nu tack vare NK. är duktiga ansvarskännande funktionärer inom svensk detaljhandel och svenskt näringsliv.

Ragnar Engström ledde skolan på ett utomordentligt sätt tills han för två år sedan pensionerades. Han har haft stor betydelse för många NK-isters framtid och utveckling. Trots sin pensionering har han kvarstått i tjänst till skolan nu läggs ner.

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1963:2 (årgång 37).

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *