Kontobrickorna ersätts av plastkort

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1959:3 (årgång 33).

Under detta år kommer de nuvarande kon­tobrickorna att ersättas av tunna plastkort i visitkortsformat, vilka har fått namnet kon­tobevis.

På dessa kontobevis har man präglat kun­dens kontonummer, titel, namn och adress. Bokstäverna och siffrorna är något upphöjda och går lätt att läsa.

Kontobevisen skall dels tjäna som legiti­mationshandling, dels som ett hjälpmedel för att adressera debetnotor och sändhandlingar. Av det senare skälet kommer varje försälj­ningsavdelning att förses med stämplingsap­parater av viss typ.

Det är sedan meningen att man vid debite­ring skall placera kundens kontobevis i en stämplingsapparat och lägga försäljningsno­tan (med karbonpapper emellan de olika no­taexemplaren) över kontobeviset. Därpå skall man fälla ner apparatens överdel och trycka ned dess handtag. Härigenom överförs de uppgifter som finns präglade i kontobeviset till försäljningsnotans samtliga exemplar.

Om kontokunden önskar få varan hem­sänd adresserar man på samma sätt de till notan hörande ”sändhandlingarna” eller en separat adress-sedel.

Vilka fördelar har de nya kontobevisen framför de nuvarande kontobrickorna?

  1. De spar tid – både för kunderna och för oss.
  2. De ger större säkerhet än handskrift – de namn och adresser som stämplas är fullständiga och korrekta.
  3. De är behagligare och b:ittre att för­vara i en plånbok eller en väska.

Av följande bildserie lär man sig lättast hur kontobevis och stämplingsapparat skall användas:

Vad är det mera man bör kunna om de nya kontobevisen? Jo, det är bra att känna till svaren på följande frågor:

Får en kund debitera även om han inte har kontobeviset med sig?

Svar: Ja. Han får liksom nu legitimera sig pli annat sätt, t. ex. med körkort, och d:i.r­efter skriver man ut kontonummer, titel, namn och adress för hand på debetnotan.

(Obs.! Antingen kontobeviset uppvisas eller inte, måste liksom nu kreditkontorets tillstånd erhållas innan debitering sker.)

Får flera medlemmar i en familj använda samma kontobevis?

Svar: Ja. Eftersom kontoinnehavaren är betalningsansvarig för de varor som debite­ras med hjälp av kontobeviset, bestämmer han själv den saken. För att få kunderna att i största möjliga utsträckning ha konto­beviset med sig, lämnar emellertid NK gärna ut flera sådana per familj.

Vad skall kunden göra om kontobeviset förloras?

Svar: Förlusten skall omedelbart anmälas till kreditkontoret, som spärrar kontot eller lämnar ut nytt kontobevis, allt efter om­ständigheterna och kundens önskan.

Vad skall kunden göra vid adressföränd­ring?

Svar: Adressförändring skall anmälas till kreditkontoret, som utfärdar nytt kontobevis.

Kommer kontobeviset att smutsa ned hän­derna, väskan eller plånboken?

Svar: Nej. Eftersom försäljningsnotan vid stämplingen läggs ovanpå kontobeviset, kom­mer apparatens infärgade tryckrulle aldrig i kontakt med kontobeviset.

Många andra frågor kan ställas inför om­läggningen, men dem får vi literkomma till annat sammanhang.

Försäljningsboken läggs i apparaten så att debetnotan täcker kontobeviset. Därpå fälls apparatens överdel ned och genom tryckning på handtaget stämplas kontobevisets uppgif­ter på försäljningsnotan.

Text: Göran Oldenburg

Artikel ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1959:3 (årgång 33).

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *