NK: Att sälja i dag

Artikel ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1962:2 (årgång 36).

Vi möter en alltmer hårdnande konkurrens i detaljhandeln och vi märker att detaljisterna söker övertrumfa varandra i att vara bäst.

Vårt företag vill naturligtvis ha ett ord med i laget – vi är inne i en stor omvandlingsprocess, inte bara när det gäller det rent tekniska (nya lo­kaler, nya avdelningar, nya eleganta inredningar) utan även när det gäl­ler sättet att sälja.

Vi vill göra allt för att hjälpa kun­den att köpa. Kunderna ställer stora krav på oss – de har stora fordringar på vårt sortiment (”NK har det”), på vår distribution (”NK gör det”), på vår service i stort (”NK kan det”).

Allt detta innebär att vi i många avseenden måste tänka om. Morgon­dagens NK-kund skall på de flesta avdelningar ges ökad frihet att välja köpsätt. De kunder som vet vad de vill ha skall ha möjlighet till nära kontakt med varan, kunna ta den med sig till en fast bemannad punkt för emballering och betalning.

Naturligtvis skall våra kunder på samtliga avdelningar kunna få råd och hjälp ( =personlig betjäning). Dessa två försäljningssätt kommer att kallas SJÄLVVAL respektive KÖPRÅD.
I praktiken kommer de två försälj­ningssätten att variera, från avdel­ning till avdelning. På vissa avdel­ningar kan det vara lämpligt med kassor dit kunderna tar med sig va­ran och betalar oavsett om de har haft kontakt med en av våra säljare- rådgivare eller inte. På andra avdel­ningar kan det däremot vara motive­rat att som nu låta alla transaktioner tas om hand av en säljare eller i varje fall avslutas av en säljare. Den prak­tiska utformningen måste skräddar­sys från avdelning till avdelning. Vissa varor passar för KÖPRÅD, andra för SJÄLVVAL.

Det nya sättet att sälja kommer att innebära en del förändringar för den enskilde medarbetaren på försälj­ningsavdelningen. Det gäller vissa förändringar av teknisk natur (nya rutiner etc), men det kommer också – åtminstone på de renodlade SJÄLV­VALs avdelningarna – att bli fråga om ett annat sätt att betjäna kun­den.
Säljarna måste bli aktiva och vak­samma ”ögonpassare” – de måste lä­ra sig att rycka in i rätt ögonblick för den kund som behöver eller vill ha KÖPRÅD. Samtidigt skall säljar­na emellertid hela tiden vara beredda att hjälpa SJÄLVVALs-kunden med de problem som hon kan stöta på.
Skillnaden mellan den traditionelle säljaren och morgondagens är den, att morgondagens säljare endast skall sälja när det behövs. Den traditio­nelle säljaren har bearbetat kunder i timmar – kunder som ändå skulle ha köpt bara de lämnats i fred i nära kontakt med säljande exponeringar av varorna.
NK har hittills praktiskt taget en­dast tillämpat KÖPRÅDS-metoden men måste i framtiden även låta kun­den få möjlighet att VÄLJA SJÄLV. Vi utsträcker vår service med SJÄLVVAL, vilket innebär att den kund som har bråttom kommer att kunna handla snabbare och lättare. I ett modernt varuhus är det nöd­vändigt med både KÖPRÅD och SJÄLVVAL. Avsikten med båda för­säljningssätten är att vi vill göra det lättare, trevligare och angenämare för kunderna att handla på NK.
/Aller Johansson
Artikel ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1962:2 (årgång 36).

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *