NK: Det nya Stockmanns i Helsingfors

Nr. 4 i serien utländska kollegor

Artikel ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1929:5 (årgång 3).

Helsingfors och därmed också Finlands största varuhus, A.-B. Stockmann 0. Y., bygger sig f. n. ett nytt hus, vars första del nu är färdig och som i sin helhet väntas bli färdigt någon gång 1921. Bil­den här ovan visar hur den monumentala byggnaden kommer att ta sig ut i fullbor­dat skick. Komplexet kommer att ligga vid Alexandersgatan helt nära Central­stationen och med en större öppen plats fram för, vilket kommer att ytterligare förhöja intrycket av den ståtliga bygg­naden.

Det yttre kommer att motsvaras av en lika modern som tilltalande inredning. En studieresa, som Stockmanns verkstäl­lande direktör, Häradshövding A. Sö­derholm, företog förra året till Stock­holm, Köpenhamn, Berlin, Köln, Amster­dam, Haag, Paris och London, har givit rikt resultat och en del av de för Stock­mann lämpligaste anordningarna komma att tillämpas i det nya huset.

Varuhusets byggarbetsplats. Bildkälla Wikimedia Commons.

I Stockholm fäste sig direktör Söder­holm särskilt vid bl. a. ett paternoster­verk för personaltrafiken inom huset. Ett sådant kommer att anordnas för persona­len men ej för kunderna, som komma att befordras med en central hissgrupp i sto­ra ljusgårdens bakre del. En trumma av r½ meters diameter för befordring av paket kommer att byggas, liksom ett rör­system, varigenom avfallspapper befordras direkt ned till pannrummet.

Köpenhamn gav det bästa bidraget ifrå­ga om lösningen av frågan om ett vind­fång, avsett att under vintern avstänga den kalla luften från bottenvåningen.

Tvenne rulltrappor komma att anläggas, egentligen mest som en attraktion.

Från Köln fick man iden till ett re­klamationskontor, dit missbelåtna kun­der kunna hänvisas.

Stockmanns har även tänkt på att bere­da plats för undervisningen i försäljnings. teknik.

Varuhusen i Paris gåvo uppslag ifråga om fönsterdekorationer och belysningsan­ordningar samt ifråga om utställningen i de stora ljusgårdarna.

Huru försäljningen kommer att ordnas

En plan föreligger redan för hur för­säljningen skall ordnas. (Nedanstående avdelningsbenämningar, som i en del fall verka för oss något främmande, är Stockmanns egna)

I bottenvåningen, som på grund av ni­våskillnaden mellan de omkringliggande gatorna erhåller tvenne olika golvnivåer, förläggas följande avdelningar: herrtri­kotage, sportbeklädnad, skjort- och herr­hattavdelningen, yllevaruavdelningen, strumpförsäljningen, skoavdelningen, ylle­tygs- och voileavdelningen, garn- och tyg. avdelningen jämte linnetygavdelningen. I hallens botten förläggas parfym- och tvål­avdelningen, avdelningarna för sötsaker, solpapper, sidenband, knappar, spetsar, bijouterier, tapisserier, kortvaruavdelnin­garna, sammet-, siden- och silveravdel­ningarna, en centralkassa, som tillika är samlingskassa samt en kassa för mottag­ning av kundräkningar.

Andra försäljningsvåningen är även lagd i tvenne plan med två meters nivåskillnad. I denna våning förläggas elen egentliga sportavdelningen med avdelnin­gar för båtmotorer, motorcyklar och bi­lar, båttillbehör, sportfiske och skjutva­pen, järnavdelningen, avdelningarna för reseffekter, papeteri, konstindustri, bords­serviser och keramik, glas och porslin samt husgeråd.

I tredje våningen förläggas mönster­- och tapisseriavdelningen, herrkonfektion, hattavdelningen för damer, damkonfek­tion, korsettavdelningen, barnkonfektion, barnunderkläder, underkläder och damlin­nen, leksaksavdelningen och damfrisersa­longen samt ytterligare ett reklamerings­kontor.

Ljusgården på 1930-talet. Wikimedia Commons.

I fjärde våningen eller elen översta un­der halltaket disponeras för restauranten jämte kafé och tesalong med rökrum, av­delningar för orientaliska mattor, korg möbler, finare och enklare möbler, finare belysningsarmatur, gardiner och möbelty­ger samt en avdelning för sängar och sjukhusutensilier ävensom en vårdavdel­ning. Invid restauranten förlägges ett kök, vilket göres högre än restauranten för att ventilationen av densamma skall ske genom köket. Detta är en alldeles modern anordning, som har det goda med sig, att matångorna sugas upp i kökstaket och därifrån vädras ut i det fria.

Av de tre övriga våningarna kommer endast hälften att disponeras för varu­husets eget behov, medan resten skall ut­hyras. Samtliga lager komma alltså att finnas i någon av de övre våningarna, antagligen den sjätte. Vidare blir där plats för diverse verkstäder och ateljéer samt matsalar för personalen. Till uthyrning återstå sedan ca. 2.000 kvadratmeter.

Inredningsarbetet skall utföras av Ker­vo ångsågsnickeri, vilket tillhör A.-B. Stockmann. Detta snickeri har under årens lopp utvidgats och moderniserats, så att det numera är i stånd att utföra det krävande arbetet med inredningen. Det är särskilt vid detta inredningsarbete de under studieresan vunna erfarenheter­na komma att tillämpas.

Artikel ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1929:5 (årgång 3).

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *