NK:s personal får en gasskyddsutbildning

Mellan åren 1938 och 1939 fick personalen på Nordiska Kompaniet ta del av nya förhållningssätt och säkerhetsföreskrifter för att klara flygangrepp och gasattacker. Varuhuset byggde därmed skyddsrum och personalen fick en gedigen gasskyddsutbildning.

NK:s personal gasskyddsutbildas

Ur NK:s personaltidning Kompanirullan 1939:5

Den första utbildningen av gasskyddspersonal inom NK avslutades i mitten på maj 1939 efter att ha pågått sedan i hösten 1938. Drygt hundratalet NK-ister har nu 30 timmars utbildning bakom sig, därav 20 ägnade åt första hjälpen vid olycksfall och 10 timmar åt gasskyddet.

Kursens förra del leddes av syster Nanna Rosenblad, den senare av sekreterare Ekerot, båda från Röda Korset. Undervisningen har huvudsakligen varit teoretisk men även praktiska övningar ha förekommit.

Gasskyddskursen omfattade bl.a. utprovning av gasmasker och en del övningar med dem, såsom att traska nedför och uppför alla de sex våningarnas trappor i NK-huset, att passera genom ett tårgasområde på taket o. dyl.

Kursen fortsätter i höst men endast för de kvinnliga deltagarna ty då står hemsjukvård på programmet.

Övning i gasmasker och gasskyddsdräkter år 1939. Bild ur NK:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

NK bygger skyddsrum för hela personalen

ur NK:s personaltidning Kompanirullan 1939:9

I det nu rådande osäkra världstillståndet är det en lugnade känsla enbart att veta, att någonting göres även i vårt land för att mildra verkningarna av kriget, om det skulle vilja sig så illa, att Sverige blev indraget i det.

Överallt i landet arbetar man febrilt på att iordningställa skyddsrum. Så få som dessa äro, kan man ännu så länge anse det nästan som ett privilegium att ha tillgång till skyddsrum för varuhusets personal. Den 4 september godkändes ritningarna samt förslagen av Luftskyddsinspektionen och den 5 september kunde Byggnadsfirman Karl Zetterberg A/B sätta igång arbetena.

Arbetsintensiteten är den högsta möjliga och det torde ej dröja många veckor förrän skyddsrummen äro klara. D.v.s. så klara som rummen skola göras nu i ett sammanhang. En del detaljarrangemang böra lämpligen ej ske, förrän användandet av skyddsrummen blir aktuellt. Dessa arbeten beräknas kunna utföra på 4 dagar även i händelse av mobilisering.

Skyddsrummen ordnas i G:la El-verkets källare på tre olika våningar och där skall hela den personal, som är sysselsatt i huvudbyggnaden, få plats. För personalen på Smålandsgatan 30 anordnas ett särskilt skyddsrum i källarlokalerna i detta hus. Skyddsrummen få två nedgångar – en ingång och en utgång såsom förordningarna fordra. De kommer att rymma bl.a. ett sjukvårdsrum, toaletter, i huvudbyggnaden även ett avgasningsrum.

Dasset i NK:s skyddsrum. Foto: Erik Holmén. Bildkälla: Nordiska Museet

Det blir inga obekväma lokaler – ett större antal sittplatser komma att finnas (dem får man turas om att begagna sig av). Dessutom blir det belysning, vatten och telefon, som står i direkt förbindelse dels med Luftskyddsbyrån, dels med telefonväxeln. I detta sammanhang kan nämnas, att det är meningen att växeln vid farotillstånd skall kopplas om till den mindre växeln i H-porten.

Det säger sig självt, dessa skyddsrum kosta stora summor att ställa i ordning – och så är det naturligtvis vars och ens paradoxala önskan att de ej skola behöva tagas i bruk för sitt ändamål.

NK:s Skyddsrum och luftskyddspersonal

Ur NK:s personaltidning Kompanirullan 1940:4

Av de olika direktionsmeddelanden rörande personalens förhållande vid ”flyglarm” och ”faran över”, som lämnats, torde var och en ha förvissats m att alla förberedelser äro träffade för att inom varuhuset möta de värsta eventualiteter. Vi hoppas givetvis, att de icke skola inträffa men veta också, att beredskap ofta är bästa medlet att avvärj en hotande fara.

Redan sedan flera månader ha vi på NK ju kunnat glädja oss åt att ha tillgång till färdiga skyddsrum. Sedan luftskyddstillstånd i viss utsträckning påbjudits, ha de iordningställts för att vid eventuellt behov omedelbart kunna tjäna sitt ändamål.

För större delen av personalen gäller endast att rätta sig efter givna föreskrifter, att utrymma arbetslokalerna med lugn och ordning att genom ett sansat uppträdande ingiva sina kamrater tillförsikt och var dem ett gott exempel, att ovillkorligen lyda befäl och ordningsmän samt i övrigt följa de instruktioner, som finnas anslagna i varje skyddsrum.

Dessa påbjuda utom vad nu reda nämnts:

1) Nedgasade klädespersedlar få icke införas i skyddsrum utan föregående sanering.

2) Anvisade plaster skola omedelbart intagas.

3) Förhåll Er stilla, ty en person i vila förbrukar betydligt mindre luft än i rörelse.

4) Skyddsrummet får icke lämnas utan ordningsmannens medgivande.

5) Rökning förbjuden.

6) Tändstickor eller andra ljuslågor få under inga förhållanden tändas; däremot får ficklampa eller dylikt användas.

7) Då ordningsman efter erhållet meddelande om ”faran över” anbefaller utrymning av skyddsrummet, återgår man till arbetsplatsen.

Ett stort antal personer ha uttagits till särskilda uppgifter och erhållit tryckta personliga instruktioner. Då alla och envar torde vara intresserade av att inte stora drag veta hur den aktiva luftskyddspersonalen är organiserad, återger Rullan (Kompanirullan, NK:s personaltidning) här kortfattad sammanställning därav.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *