Nu kommer rulltrapporna

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1953:9 – 10 (årgång 27)

Byggnadstillstånd klart för etapp 1 i NK:s stora ombyggnadsprogram – 1 oktober sätts arbeten i gång för 3½ miljoner. – Om ett år skall NK:s transportapparat vara på höjden av modernitet.

Rullans redaktör har bett om några uttalanden beträffande de ombyggnadsplaner, som inom kort skola förverkligas i NK.

Vi har sedan många år tillbaka planerat att en gång få riva de gamla byggnaderna på den s. k. Elverkstomten i hörnet av Regeringsgatan och Smålandsgatan och där bygga ett nytt hus, som skulle direkt anslutas till det gamla varuhuset. Utrednin­gar har gjorts i flera repriser, men de ha samtliga hittills fått stanna på papperet, beroende på att det till följd av den se­dan länge gällande byggnadsregleringen varit omöjligt att få tillstånd till ett så stort byggnadsprojekt, som detta skulle innebära. De ekonomiska förhållandena har inte heller varit sådana, att ett storbygge skulle ha varit lämpligt.

För närvarande pågår en förnyad utredning. Sedan ett par år tillbaka har arkitekt Hans Asplund arbetat på att färdig­ställa ritningar för en nybyggnad. Han har inom företaget bedrivit mycket ingående studier av våra lokalbehov. Arki­tekt Asplund har också varit i Amerika och där samarbetat med en av de förnämsta arkitektfirmorna med riklig erfa­renhet av varuhusbyggen samt även gjort studieresor i Europa i syfte att samla så mycket erfarenhet och kunskap som möj­ligt för att det nya projektet, när det en gång blir färdigt, skall stå på toppen av modernitet.

Här i Sverige har det under en mycket lång följd av år skett relativt litet i fråga om nybyggnader på detta speciella område, men både i Amerika och i efterkrigstidens Europa har i stället en hel del nya varuhus byggts eller ändrats, och därför finns det mycket att hämta av praktiska kunskaper och erfarenheter. Vi har ansett det riktigt att samla dessa och även om vi måste bygga med hänsyn till våra specifikt sven­ska för att icke säga stockholmska förhållanden, så råder det ingen tvekan om att många problem äro desamma och att problemlösningarna också bli varandra ganska lika.

Byggnadskommittén samlad kring en modell av NK-huset. Fr. v. direktör Rudolf Kalderén, arkitekt Hans Asplund och intendent Hans Ernmark.

Ritningar finns för total nybyggnad av NK

I nuvarande läge finns det sålunda ett ritningsmaterial färdigställt avseende en total nybyggnad. Fortfarande gälla emellertid inskränkningarna i byggnadsverksamheten, som ännu någon tid torde komma att förhindra en hel nybygg­nad. Till detta kommer också att, genom de oerhörda för­skjutningar i priser och kostnader som inträffat under de senaste åren, ett läge har uppstått, som gör en förräntning av byggnadskapitalet betydligt svårare.

I avvaktan på realiserandet av de här nämnda byggnads­planerna ha en hel del arbeten i det nuvarande varuhuset fått ställas på framtiden. Dit hör lösningen av transportproblemen. Våra hissar t. ex. ha kommit i omodernt skick och man kan inte räkna med att under någon längre tid driva desamma utan betydande omändringar. Då de stora byggnadsplanerna ännu så länge måste ställas på framtiden ha vi då kommit till att vi tämligen omgående måste lösa de mest aktuella proble­men, nämligen transporten av kunder och personal.

14 rulltrappor och 7 hissar på den plats där nu guldhissarna är

Vi ha nu fått byggnadstillstånd beviljat och komma vi i höst att sätta i gång med det som vi inom ledningen kallar ”etapp nummer 1” i ombyggnadsprogrammet, nämli­gen att installera rulltrappor och att i anslutning därtill byg­ga ett helt nytt hisschakt med plats för 4 hissar. När varuhu­set en gång i framtiden såsom det nu är tänkt blir förenat med Elverkshuset komma vi att i varje våningsplan få en stor fyrkantig yta, med ungefär 6 400 kvm innehåll. Mitt i detta plan kommer det nya transportsystemet med upp- och nedgående rulltrappor och 7 nya hissar att finnas, lätt till­gängliga från alla delar av varuhuset. Rulltrapporna bli till antalet inte mindre än 14 st. och komma att gå ifrån nedre botten upp t. o. m. sjätte våningen. Vi kan räkna med att rulltrappssystemet kommer att ta den väsentliga delen av så­väl kund- som personaltransporterna frän botten och uppåt och att sålunda en reducering kommer att ske av hisstrans­porterna. Rulltrapporna komma att få en bredd av ungefär 1 meter och en transportkapacitet av 8.000 personer/ timme och det blir sålunda väl sörjt för att även vid en hög inten­sitet i varuhuset alla skola kunna lätt förflytta sig mellan de olika våningarna.

De nya rulltrapporna skola byggas där nu de så kallade guldhissarna löpa från Parfymavdelningen. För att möj­liggöra tillgång till desamma och till de nya hissarna, som komma att ligga närmast bakom trapporna blir det nödvän­digt att göra ett ston ingrepp i det nuvarande Elverkshuset. I detta göres därför ett tom, som har 75 kvm yta och som kommer att löpa genom försäljnings-och kontorsvåningarna.

Enbart etapp 1 kostar c:a 3½ miljoner

Hela denna ombyggnadsetapp, som för en icke initierad egentligen inte ser så märkvärdig ut, kommer att röra sig på omkring 3½ miljoner kronor, varav man får räkna med ungefär 1½ milj. för själva trapporna. Att det blir så pass dyn beror på att man här tvingas riva i en gammal byggnad, som är uppförd med all den soliditet som man kunde åstad­komma i början av detta sekel. För att genomföra det hela måste man bygga ett nytt schakt ända från grunden upp till taket. Man kommer här att röra sig med belastningar, över­stigande vad man tidigare haft. Varje rulltrappa väger om kring 8 ton och 14 trappor betyder sålunda en belastning på grunden av omkring 120 ton.

Vidare måste man för att komma in i Elverkshuset göra genombrott av brandmurarna i alla våningsplanen och sam­manfoga den ovan nämnda tombyggnaden med varuhuset . Härigenom har man i själva verket redan tagit första steget till den kompletta nybyggnaden å Elverkstomten. Dessutom påverkas kostnaderna givetvis av att de delar av vånings­planen som ligga i anslutning · till det nya transportsystemet måste komma att omdisponeras.

En planritning av bottenvåningen, som visar var rulltrapporna och de nya hissarna kommer att finnas.

Många avdelningar påverkas

En hel del avdelningar komma att bli mer eller mindre kännbart berörda av detta. I bottenvåningen påverkas sålunda Parfymavdelningen, Skoavdelningarna, Herrtrikåavdelningen, Kemikalieavdelningen, Uravdelningen och Snabbfoto som helt läggs ner. I övriga försäljningsvåningar bli verkningarna inte så stora men däremot ovanför dessa. Man måste nämligen i vissa plan riva och flytta t. ex. toaletter och liknande ar­rangemang som fordra ganska betydande kostnader. Vad som sker i det fallet sker emellertid med tanke på att förbli permanent även sedan det stora ombyggnadsprojektet blivit fär­digställt. En hel del av de lager som nu ligga i Elverkshuset komma också att omdisponeras och för det ändamålet läggs just nu in 3 nya plan i Elverkshallen, som disponerats av NK-BO.

Det gäller när hela denna operation skall genomföras att mer eller mindre lägga pussel så att alla bitar passa tillsam­mans och det gäller framför allt att lägga så, att inte den ordinarie verksamheten störs av byggnadsverksamheten. Enligt byggnadstillståndet få arbetena påbörjas i september och de komma att börja nere i källaren med grundförstärkningar och liknande arbeten. Vi räkna med att höstsäsongen kommer att kunna fortgå utan egentliga störningar från ombyggna­den. X ven julsäsongen torde förbi opåverkad men däremot måste vissa omläggningar och ofrånkomliga besvärligheter in­träffa på nyåret. Det hela skall i princip vara färdigt till nästa sommar och när höstsäsongen 1954 börjar räknar vi med att NK skall stå färdigt med en helt ny bild och med en transportapparat, som är höjden av modernitet. Det kan naturligtvis under vårperioden inträffa en hel del rubbnin­gar. Vi måste bl. a. dirigera kunderna i viss utsträckning till varuhissarna i gången från H-porten. Dessa skola göras i ordning för kombinerade kund- och varutransporter. I öv­rigt f1l vi lita till att de hissar, som inte beröras av om­byggnaden komma att utnyttjas i den mån som deras kapa­citet medger. Alla kunder till franska skrädderiet och skön­hetssalongerna måste transporteras i H-portshissarna, vilket givetvis kommer att vara förbundet med besvärligheter.

Det gäller emellertid för alla att under denna tid i ännu högre grad än eljest anstränga sig att hjälpa våra kunder till rätta och det gäller att se till att kunderna i första hand bli omhändertagna och inte personalen.

När man ser fram emot nästa sommar och ser vilken oer­hörd förbättring av de tekniska hjälpmedlen i huset som kom­mer att finnas, är jag övertygad om att var och en är be­redd att underkasta sig de besvärligheter, som komma att uppstå under den relativt korta tid det hela tar.

/Rudolf Kalderén

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1953:9 – 10 (årgång 27)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *