Rudolf Kalderén 50 år

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1950:11-12 (årgång 24).

Under den tid jag studerade vid Handelshögskolan lade jag särskilt märke till en av mina kamraters rätt ovanliga begåvning och stora kunskaper. Han hette Rudolf Kalderén och jag fäste Gunnar Ernmarks uppmärksamhet på honom. När det år 1926 erbjöd sig ett tillfälle, tog direktör Ernmark reda på unge Kalderén och anställde honom på Huvudbok­/öringen. Min uppfattning var tydligen riktig, ty Rudolf Kalderén visade sig vara ovanligt begåvad och avancerade snabbt, först till kontorschef, sedermera till direktörsassistent, därefter till direktör i bolaget för att år 1944 utnämnas till vice verkställande direktör. När Gunnar Ernmark lämnade sin befattning som verkställande direktör, uppdrog styrelsen åt Rudolf Kalderén att i händelse av verkställande direktö­rens frånvaro ersätta honom.

Om jag nu med anledning av 50-årsdagen skulle vilja be­lysa Rudolf Kalderén, så vill jag först och främst säga, att det nog finns få människor med så gedigna kunskaper på alla möjliga områden. Han har ett otroligt vaket intellekt, är mycket skarpsinnig, en framstående debattör, en mästerlig talare och har en glänsande penna. Han hör till de mest skickliga förhandlare man kan tänka sig. Ett av de mest på­fallande dragen hos Rudolf Kalderén är hans förmåga att i detalj penetrera även de mest besvärliga frågor och klart och koncist belysa dem från olika synvinklar.

Rudolf Kalderéns förmåga har också tagits i anspråk på skilda områden utanför bolaget. Således är han medlem av Kungl. Överstyrelsen för yrkesutbildning, ordförande i producentsektionen i Svenska Slöjdföreningen, styrelseledamot i A.B. Turitz & Co., ordförande i Företagsekonomiska För­eningen m. m. Tidigare har han även varit verksam som stadsfullmäktig och ledamot av Drätselkammaren i Sundby­berg, vilka uppdrag han lämnat nu sedan han flyttat från Sundbyberg.

Rudolf Kalderén har emellertid icke blott ett synnerligen gott huvud, han har också ett mycket gott hjärta, som klap­par varmt för alla som äro i behov av stöd. Det är nog många bland NK:s personal, som har kunnat konstatera hans bered­villighet att hjälpa och stödja där s& behövs. Han är vän­nernas vän, trofast och pålitlig.

På Din 50-årsdag, käre Rudolf, vill jag nu & bolagets väg­nar bringa Dig en uppriktig hyllning och ett varmt tack för vad Du betytt för företaget. Du har gjort en stor insats och Ditt arbete har varit av utomordentlig betydelse för före­taget. Jag giver uttryck åt den förhoppningen, att Du ännu länge med samma öppna blick för allt som rör sig i tiden och samma nit och skicklighet som hittills skall få full/öl ja Ditt verk samt att hälsa och krafter skola stå Dig bi under kommande år.

/Ragnar Sachs

En man utan vänner, om än så stark, är som ett träd i öknen utan bark

När därför på min födelsedag den 1 december detta år bevis på vänskap och uppskattning strömmade till i överväl­digande omfattning icke minst från NK-koncernens stora krets av kära medarbetare, kände jag en översvallande glädje. Jag kan inte nå Er alla personligen för att på så vis ge den till­känna men jag vill, att Ni alla skola vara medvetna om den tacksamhet, som jag hyser och som är för stor för att skrivna ord skola kunna tolka den.

/Rudolf Kalderén

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1950:11-12 (årgång 24).

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *