Till minnet av Josef Sachs – med djupaste vördnad och innerlig tacksamhet

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1949:8-9.

Den 29 juni, vid det första styrelsesammanträdet efter generalkonsul Josef Sachs frånfälle, yttrade vice ordfö­randen i A/B Nordiska Kompaniets styrelse, statssekre­terare Tage Wärn, följande minnesord att intagas i styrelsens protokoll.

”Vår ordförandes stol står tom. Han har för alltid lagt ner sin klubba. Vi hans kamrater i Nordiska Kom­paniets styrelse stå förstämda och sörjande, fyllda av bitter saknad efter honom men också av tacksamma, ljusa minnen.

Vad han och hans gärning inneburit för Nordiska Kompaniet behöver inte här i vår krets beskrivas och ut­vecklas. Vare nog sagt, att han var vårt bolags djärvt framsynte grundare, att han under sin 35-åriga chefstid  ledde dess öden genom både goda och onda tider fram till den i sitt slag enastående position det nu intar och att han intill sin levnads sista dag ägnade sina bästa krafter och sina ständiga omsorger åt sitt kära NK.

För oss, som kommit att stå honom så nära, är förlusten stor och smärtsam. Hans rent person­liga egenskaper, betydde så mycket för oss, både i arbetet och utom. Han visade i ord och gärning att realism och optimism äro egenskaper som väl gå att förena. Han var ett levande bevis för vad vänlighet har att betyda för underlättande av förståelsen människor emellan. Han var en ivrig sökare efter sanning och rätt. Han var vår mycket gode vän.

Då han nu är borta, är det för oss en kär och bjudande plikt att efter vår förmåga söka föra hans verk vidare i den anda han själv angivit. Men dessförinnan återstår oss att i djupaste vörd­nad och med innerlig tacksamhet lysa frid över hans vackra minne.”

Text: Vice ordfö­randen i AB Nordiska Kompaniets styrelse, statssekre­terare Tage Wärn.

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1949:8-9.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *