Tjänstesektorns utveckling 1965–1985

Tjänstesektorns ökade betydelse för sysselsättningsstrukturen är tydlig. Bryter man ner tjänstesektorn till en mer detaljerad nivå framgår det att sysselsättningen i den offentliga tjänstesektorn ökade kraftigast, från cirka 760 000 år 1965 till en miljon år 1975. År 1985 var närmare 1,6 miljoner personer sysselsatta inom den offentliga sektorn.

Sysselsättningen inom handeln växte medan transportsektorn i stort sett var oförändrad under perioden. Bakom de relativa förändringarna inom de olika näringsgrenarna (med undantag för den offentliga sektorn och privata tjänster) döljer sig kraftiga produktivitetsökningar, speciellt under perioden 1965–1975. När det gäller förändringar i produktionsvolymen var tillväxten påtagligt större 1965–1975 än de följande tio åren, framför allt inom industrin och byggsektorn. Förändringarna i sysselsättningsstrukturen måste dock tolkas med försiktighet, eftersom flera yrken som tidigare hade varit integrerade i industrisysselsättningen flyttades över till tjänstesektorn. Den osäkerhet som detta innebär när man skall tolka förändringar i sysselsättningsstrukturen gör det svårt att uttala sig om hur omfattande nedgången inom industrisysselsättningen var i realiteten. Klart är att det skedde en minskning inom många branscher efter krisåren.

Fler kvinnor på arbetsmarknaden

En viktig förändring under perioden var kvinnornas återinträde på arbetsmarknaden och den minskade sysselsättningen inom kategorin oavlönat husligt arbete. Det finns ett starkt samband mellan kvinnornas ökade förvärvsarbete och den offentliga sektorns expansion, något som blir påtagligt redan under 1950-talet, men allt mer tydligt från 1960-talet då sysselsättningen inom den offentliga sektorn ökade kraftigt. Men kvinnorna efterfrågades även inom industrin, då arbetskraftsbristen var stor fram till 1970-talet. Det fanns dock en stor tveksamhet från industrins sida om att anställa kvinnor, och från mitten av 1960-talet ökade inte kvinnornas andel av de industrisysselsatta. Det bör dock påpekas att vissa industribranscher sysselsatte en större andel kvinnor, främst konfektions- och den övriga textilindustrin.

Hämtat ur boken Det svenska näringslivets historia 1864–2014, del IV: 1965–1985 Näringsliv och stat i nya roller av Peter Sandberg. Boken har getts ut genom ett samarbete mellan Dialogos Förlag och Centrum för Näringslivshistoria.

Författare: Peter Sandberg

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *