Att få arbeta med primära källor ger eleverna en stark känsla av historia som en levande verklighet. Arkivforskning kan vara spännande och full av upptäckarglädje.

Primära källor är originalhandlingar och andra dokument som kom till precis vid den tid som man vill utforska. Att arbeta med primära källor bidrar till att utveckla elevernas historiemedvetande och ger dem en större förståelse för hur komplext det förflutna är. Samtidigt stimuleras elevernas analytiska färdigheter samt deras förmåga till kritiskt tänkande.

En annan typ av källor är sekundära källor. Dessa har skapats av någon utan förstahandserfarenhet, till exempel forskare. Den här typen av litteratur bidrar till att skapa ett sammanhang och förståelse för historien. Det finns flera metoder för att avgöra hur tillförlitig en källa är. Detta kallas för källkritik. Läs mer om källkritik här.

Vad är ett arkiv?

Den vanligaste definitionen av ett arkiv, är att det är en samling handlingar. I ett arkiv kan det finnas handlingar, det vill säga dokument, men även bilder, filmer och föremål. Handlingarna i ett arkiv kommer från verksamheten hos den som skapat arkivet, den så kallade arkivbildaren. En arkivbildare kan vara en myndighet, ett företag, en förening eller en privatperson.

Offentlighetsprincipen

För myndigheters arkiv gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att vem som helst kan begära att få se myndighetens handlingar. Offentlighetsprincipen regleras i den svenska grundlagen – Tryckfrihetsförordningen – som har sina rötter i 1700-talet.

Det finns emellertid undantag till offentlighetsprincipen. Enligt en annan lag – Offentlighets- och sekretesslagen – kan en myndighet kräva att vissa handlingar inte ska vara offentliga. Huvudprincipen är dock att handlingarna ska vara offentliga.

För arkiv som bildats av företag, personer och föreningar gäller inte offentlighetsprincipen. Men forskare (och andra) kan ändå, efter arkivbildarens medgivande, få tillåtelse att forska i arkivet.

Källkritik

Lathund för elevarbete med arkiv/källkritik

Historiebruk

Historisk metod och teori