1864-1914: Samhällsdynamik och industrialisering

Under det här skedet läggs grunden för det moderna Sveriges företagsvärld. En ny lagstiftning ser dagens ljus, som gör att betydligt fler människor kan starta företag. Ett modernt ägande och en fungerande finansmarknad och bankvärld växer fram. Snilleföretagen startar, det vill säga företag som genom sina innovativa produkter utvecklas till internationella storföretag.

1914-1945: Krig, kriser och tillväxt

Med två världskrig och två ekonomiska kriser var detta en period av stark ekonomisk och politisk turbulens. Men under perioden som helhet spreds industrialiseringens principer även till traditionella hantverksmässiga produktionsområden. Industriproduktionen effektiviserades och strukturförändringar genomfördes särskilt under 1910- och 1920-talen, vilket skapade möjligheter för en stärkt svensk position på den internationella marknaden.

1945-1965: Samhälle och näringsliv med gemensamma mål

Decennierna efter andra världskrigets slut fram till mitten av 1970-talet brukar för det svenska näringslivets del beskrivas som en period av stark tillväxt, där de internationellt orienterade storföretagen tog täten i framgångståget. En rad omständigheter spelade Sverige i händerna. Den ökade liberalism som präglade efterkrigstidens internationella handelspolitik skapade mer gynnsamma förutsättningar för exportinriktade ekonomier, såsom den svenska. Det fanns också en samstämmighet och en gemensam övertygelse om den långsiktiga målbilden hos de dominerande ekonomiska och politiska sfärerna.

1965-1985: Näringsliv och stat i nya roller

Denna tid präglades av industrisamhällets konsolidering, men också av konsumtionssamhällets genombrott. Nya företag med anknytning till privatkonsumtion blev allt viktigare när levnadsstandarden förbättrades. Krisen på 1970-talet skapade problem för den tyngre industrin, och parallellt med statliga stödåtgärder skedde en omstrukturering och rationalisering inom bland annat gruvhantering, stålindustri och varvsnäring. Under det tidiga 1980-talet skedde även en avreglering av finansmarknaden som öppnade för en ökad kreditgivning och marknadsutveckling.

1985-2016: Globalisering, entreprenörskap och humankapital

Ekonomins tilltagande internationalisering har under de senaste årtiondena inneburit utmaningar för företagandet och ställt hårda krav på effektivisering och specialisering. Nya företag har tillkommit inte minst som en följd av tjänstesamhällets utveckling och informationsteknologins genombrott. Inom dessa områden återfinns såväl enskilda entreprenörer och småföretag som stora koncerner.