Näringslivets utveckling

Ekonomisk utveckling handlar i grunden främst om människor – inte om råvaror, kapital, arbetskraft eller teknik. Den handlar om människor som utbildar sig, arbetar, uppfinner, investerar, driver företag, finner nya problem och söker nya sätt att lösa dem.

Ny teknik, nya arbetsformer och nya typer av entreprenörer har alltid drivit utvecklingen och samhällsekonomin framåt, i Sverige och i andra länder. Med den industriella revolutionen tog Sverige ett tydligt kliv framåt.  Den innebar att vi sedan år 1850 producerar 20 gånger mer per invånare samtidigt som arbetstiden har halverats.

Ett stor kliv framåt

Spädbarnsdödligheten har reducerats till en femtiondel och medellivslängden har nära nog fördubblats efter den industriella revolutionen. Bostads- och arbetsmiljöerna har förbättrats, utbildningsnivån har höjts och fler möjligheter finns till intressanta fritidsaktiviteter. Allt tack vare den ekonomiska utvecklingen som skedde.

Fördelningspolitik och förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter är också viktiga. Men utan ekonomisk tillväxt, kan politiker eller parter aldrig åstadkomma betydande förbättringar för alla människor. Dagens tjänstesamhälle har förändrat samhället och samhällsekonomin ytterligare.

Människorna skriver historien

Ofta beskrivs ekonomisk utveckling som ett resultat av anonyma ekonomiska krafter. Nya företag och branscher bara uppstår och växer fram som svampar ur jorden utan att några mänskliga varelser är inblandade. Detta är naturligtvis fel.

All mänsklig utveckling – den må vara ekonomisk, politisk, kulturell eller social – bygger på den skapande människans insatser. Det är genom människans initiativförmåga och kreativitet som samhällen utvecklas. Men den skapande människan är inte bara ett medel för utveckling. Hon är också ett mål. Många skulle säga att det främsta målet i allt samhällsarbete är att ge människor möjligheter att utvecklas, att skapa och att ta initiativ.

Att våga misslyckas

Om man betraktar historien i backspegeln, är det lätt att uppfatta de successiva förändringar som näringslivet har genomgått som naturliga eller självklara steg. Allt det nya har ju så elegant uppstått ur det gamla. Men detta är en feltolkning av historien.

Framgångsrik företagsamhet bygger sällan på några naturliga eller självklara steg. Framgångsrikt företagande bygger i stället på att ta djärva steg, bedriva många experiment, att försöka göra det som ingen annan har tänkt på eller vågat göra. Just därför att den ekonomiska utvecklingen är experimentell, kan man aldrig bortse från enskilda människors insatser. För att experiment ska kunna bedrivas och bli framgångsrika fordras alltid människor med kreativitet och initiativkraft.

Misslyckande bakom framgång

Bakom varje framgångsrik företagshistoria ligger många misslyckade experiment och ofta långa perioder av dålig lönsamhet. Ett exempel är Tetra Pak, i dag är ett världsledande förpackningsföretag. Grundarfamiljen Rausing tillhör de rikaste i Europa. Men det låg flera decennier av lyckade och misslyckade experiment och dålig lönsamhet innan man lyckades.

Bakom varje företag som lyckas, finns också många företag som inte lyckas. Därför är det viktigt med en mångfald av företag och en mångfald vad gäller branscher, storlek, inriktning, struktur och ägande. Det är farligt om ett land eller en region blir starkt beroende av ett företag, en ägargrupp eller ett fåtal företag inom samma bransch.

Behovet av entreprenörer har inte minskat i dag. Tvärtom. Den personliga kompetensen och kreativiteten betyder än mer idag eftersom andra faktorer som geografiskt avstånd, nationsgränser, råvaror, kapital, fysisk infrastruktur och manuellt arbete har fått minskad betydelse relativt sett.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *