Vad gör jag, om jag blir sjuk?

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1955:1-2 (årgång 29).

Inför Vår Herre och inför lagen är vi alla lika – utom inför sjukförsäkringslagen.

Man hade hoppats, att tillämpningen av lagen om obliga­torisk sjuk- och yrkesskadeförsäkring, som trädde i kraft på nyåret, skulle kunna ske efter någorlunda enhetliga principer, men därav blev intet.

Om någon månad, då sjukförsäkringsfrågan torde vara slut­diskuterad mellan de olika parterna, lär resultatet bli nästan lika många varianter som vi har yrkeskategorier. Vad detta kommer att betyda i extra arbete för damerna på Personal­kontoret och för Läkarmottagningen, behöver jag knappast gå in på. Jag ber endast var och en visa förståelse för den ökade arbetsbördan, som de med mycket kort varsel fått i nyårs­present till alla andra arbetsuppgifter, som samlas vid ett års­skifte. Visa även en smula tålamod, om t. ex. ersättning för sjukdagar inte överensstämmer med Er egen uppfattning. Det är säkerligen ingen felräkning, utan kan bero på, att Ni vid sjukanmälan till Personalkontoret och i det medlemsintyg, som Ni sänt in till sjukkassan, lämnat olika uppgifter om första sjukdag». Det kan kanske även bero på, att sjukkassan har en annan åsikt om vilka dagar, som skall räknas som karensdagar. Varje ny reform skapar nya problem, och gäller det som nu en landsomfattande lag, som i sig skall suga upp ett flertal tidigare gällande förordningar, och vad som varit praxis i olika företag, då erfordras en viss anpassningstid.

För att eliminera en del av det besvär med anmälnings­skyldighet i olika avseenden, som åvilar sjukkassemedlemmen, har vi gått in för att visa våra anställda en icke ringa ser­vice genom att åtaga oss såväl sjukanmälan som s. k. frisk­anmälan till sjukkassan.

Bidrag nu själv till att göra denna procedur så friktionsfri som möjligt genom att noggrant iakttaga följande:

  • Om Ni blir sjuk, ring till Personalkontoret den dag Ni inte kan komma till arbetet – mellan kl. 8 -10 på morgonen. Ring gärna till Er avdelning efteråt, om det är något Ni vill tala med Er chef om. (Tillhör Ni In­tendenturförvaltningen eller ateljéernas personal eller annan grupp som fått särskilda instruktioner bör Ni följa dessa.)
  • Är Ni sjuk mer än 3 dagar, får Ni från sjukkassan ett brev, som Ni skall läsa igenom noggrant. Ni skall också till sjukkassan återsända det s. k. medlemsintyget, som Ni får, i ifyllt skick.
  • Är Ni sjuk mer än 7 dagar, måste Ni anskaffa ett läkarintyg för Eder sjukdom, antingen genom NK:s läkare eller om Edra anställningsvillkor ej medgiva, att Ni får anlita honom, genom någon annan läkare. Det intyget skall Ni själv genast skicka direkt till Eder sjukkassa. Är Ni sjuk längre tid än intyget gäller, miste Ni skaffa ett nytt intyg, om Ni vill ha den sjukpenning, Ni är. berättigad till.

Följer Ni ovanstående regler, får Ni så småningom per post Er sjukpenning från sjukkassan.

Mellan kl. 8-10 varje dag sitter dessa damer på NK:s Personal­kontor och tar emot sjukanmälningar f. v. b. till sjukkassan. Det är fr. v. fruarna Birgit Jacobson, Anna Skoglund och Rakel Pergert.

Vill Ni ha Er lön i riktig ordning, måste Ni spara talongen på det eller de utbetalningskort Ni får från sjukkassan. De talongerna skall Ni lämna in till Personalkontoret så snart som möjligt. Men glöm inte att först skriva Ert namn, avdelning och anställningsnummer på talongerna!

Följer Ni inte alla dessa föreskrifter så kom ihåg, att Ni går miste om den sjukpenning Ni är berättigad till från sjuk­kassan, och Ni riskerar dessutom även att gå miste om den lön Ni enligt Edra anställningsvillkor skulle vara berättigad till under sjuktiden.

Text: Å. Lagraeus

Artikel ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1955:1-2 (årgång 29).

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *