Invandrarna som byggde Sverige

Nybyggarna. Framgångsrika företagare med invandrarbakgrund finns inom de flesta branscher, och många av våra folkkäraste varumärken har skapats av entreprenörer som flyttat in till vårt land. Vad skulle Sverige vara utan till exempel Bonniers, Felix, Findus, Expressen, Handelsbanken, Cloetta och Marabou?

Centralt innehåll:

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. (Historia 1a1)
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden.
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)

Instuderingsfrågor

 1. Vilka fyra faktorer har bidragit till invandrarnas betydelse i Sverige genom tiderna?
 2. Beskriv betydelsen av handelsmännen som kom till Sverige på medeltiden.
 3. Hur kom 1500-talets invandring att skilja sig från förhållandena under medeltiden?
 4. Vad etablerades under 1600-talet och av vilka?
 5. Varifrån och vilka invandrande yrkesgrupper dominerade under gustavianska tiden?
 6. Vad har en del historiker felaktigt uppfattat om invandringen på 1800-talet? Varför?
 7. Vad återinfördes under första världskriget?
 8. Vilka invandrade till Sverige under mellankrigstiden?
 9. Vilka invandrarföretagare har vi idag? Vad beror det på?

Diskussion

 • Diskutera kring vad globaliseringen bygger på och ge exempel på vad det medför.
 • Jämför dåtidens återinförande passtvång med hur det ser ut i Sverige idag.

Fördjupning Företagsekonomi/ Historia/ Entreprenörskap/ och företagande

Dela med dig av dina tankar