Ahlsell över 100 år!

Ahlsell AB är idag en handelskoncern som säljer VVS-, el-, bygg-, kyl-, och gör det själv-produkter samt verktyg och maskiner. Historien är rik, då företaget är ett resultat av mer än 160 olika företag som fusionerats eller uppköpts genom åren.

Grosshandeln – eller partihandeln som är en modernare beteckning – har inte varit föremål för forskning i samma grad som detaljhandeln och industrin. En förklaring kan vara att grossisternas aktiviteter inte är lika iögonfallande som fabrikens snurrande hjul och det pulserande livet i en butik. Den del av grosshandeln som är fristående gentemot detaljhandeln kännetecknas traditionellt av större lageranläggningar med skrymmande varor, export och import, avancerad logistik och försäljning endast mellan företag. I vid bemärkelse utövas grosshandel även av tillverkningsföretag, samt av agenturer som förmedlar kontakter mellan avlägsna producenter och lokala kunder.

Grosshandlare har ofta kritiserats som onödiga och kostsamma mellansteg i handelskedjan. Men, om inte grossisten fanns skulle hans tjänster behöva utföras av personal hos tillverkare respektive kunder, vilket skulle göra hela processen mindre kostnadseffektiv. Ahlsell med föregångare är exempel på den fristående grosshandeln, om än kompletterad med detaljhandel för företagskunder.

Stort behov av rör

Från andra hälften av 1800-talet byggde de svenska städerna upp sina första vatten- och gasverk samtidigt som kommunala avloppsledningar anlades. Städerna växte snabbt och hygienen måste höjas för att undvika äldre tiders epidemier och höga barnadödlighet, orsakade av exempelvis smittat dricksvatten. Under 1900-talets början blev vattenklosetter, badkar, centralvärme och varmvatten vanligare i mer välbeställda hus och hem samt på institutioner som sjukhus.

Ahlsell räknar sin historia tillbaka till grundandet av maskinagenturen John Bernström & Co 1877, med kontor och försäljning av pumpar och jordbruksmaskiner vid Riddarhustorget i Stockholm. (John Bernström blev senare legendarisk vd för AB Separator.) Till Ahlsells rottrådar hör även de flesta andra tidiga, svenska rörgrossistfirmor, med säte i Helsingborg, Göteborg och Stockholm – samt även kemigrossisten Ågren & Wemyss, grundad 1887. Dessa företag har vid skilda tidpunkter sedan anslutits till huvudroten i släktträdet. (På senare år har även den norska rörgrossisten K. Lund Engros A/S inlemmats i Ahlsell och eftersom det grundades redan 1874 i Trondheim är det således Ahlsells allra äldsta gren.)

Tar man sin utgångspunkt i företagets nutida namn är släktträdets huvudrot rörgrossistfirman R. Ahlsell & Co, som startades först 1903 av bröderna Rudolf och Hermann Ahlsell. Bröderna Ahlsells far Adolf var chef för Stockholms gasverk och familjen såg behovet av en effektivare distribution av rördelar för vatten, avlopp, gas, värme och senare ventilation.

Fusioner, fusioner, fusioner

Ahlsell & Co slogs 1909 ihop med Firma Heinrich Ahrens till AB Ahlsell & Ahrens, och 1922 skedde nästa fusion med Bernström & Co, varvid AB Ahlsell & Bernström bildades. Företaget blev under mellankrigstiden Sveriges största VVS-grossist, med produkter från Husqvarna Vapenfabrik, Norrahammars Bruk, Gustavsbergs Porslinsfabrik och Ifö-verken i Bromölla.

Från 1900-talets första hälft finns i arkivet många produktkataloger bevarade, med detaljerade beskrivningar i ord och bild. För grosshandeln ersatte de den direkta kundkontakt som försäljning över disk skulle ge. Katalogerna försågs med kommentarer, ändringar, överstrykningar och annulleringsstämplar, innan de till slut ersattes av nya kataloger. Ahlsell & Bernströms kataloger lär ha varit flitigt i bruk hos mindre konkurrenter. Det var dyrt att framställa kataloger för små firmor, och därför bildade ett 30-tal svenska rörgrossister 1945 Förlagsaktiebolaget Rörbranschens Standardkatalog (RSK).

En av Ahlsell & Ahrens bilar vid bolagets lager vid Nortulls godsstation, ca 1915. Ahlsells bildarkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

År 1950 var ett viktigt år, då Ahlsell & Bernström gick ihop med störste konkurrenten Rylander & Asplund till AB Ahlsell-Rylander. I juni invigdes det nya centrallagret i Södra Hammarbyhamnen i Stockholm, en stor standard- och kapacitetshöjning. Det hade direkt anslutning till hamnen och dess kranar, järnvägsspår, krantruckar och traverser som arbetade i en rörhall med kapacitet för 3 000 ton rör, motsvarande sträckan från Stockholm till Malmö. I hela lagret rymdes 28 000 olika varor som kunde packas och förflyttas i standardiserade containers och på lastpallar. Hit flyttade 1955 också huvudkontoret – där det förblev till 1990. Följande decennier invigdes flera nya så kallade distribunaler, d.v.s. kombinerade lager, kontor och utställningslokaler. De nya anläggningarna var också ett sätt att foga ihop flera uppköpta företag – man började om på nytt och tillsammans i nya lokaler.

Ahlsell förblir

Ahlsell-Rylander sammanslogs 1962 med Axel H. Ågren AB i Göteborg. Det nya namnet blev förstås: Ahlsell & Ågren. Att alltid ”Ahlsell” blev kvar i företagsnamnet berodde på att familjen Ahlsell var huvudägare i före­taget till 1950 och det därefter var så inarbetat.

Genom sammanslagningen 1962 täckte det nya företaget nästan hela Sverige. Med undantag av Norrland skedde expansionen genom köp av lokala företag. In i det gemensamma boet tog Axel H. Ågren AB med sig sin traditionella speditionsverksamhet och partihandel med stålvaror, kemikalier och industriråvaror, bl.a. natursten, vattenglas och blästringssand till verkstadsindustrin, samt inte minst utvinning av industrisand från Bornholm (Ahlsellkoncernens äldsta utlandsetablering). Vattenglas användes vid denna tid främst för konservering av ägg och exporterades till Afrika.

Ahlsell & Ågren gick nu in på de äldsta stål- och järngrossisterna Söderberg & Haaks och Odelberg & Olsons område. Eftersom de sistnämnda samtidigt försökte expandera sin VVShandel, var relationerna mellan grossistföretagen tämligen frostiga under 1950- och 60-talen, ända tills Ahlsell lämnade stålhandeln 1978–79.

Diversifiering och renodling

Ahlsells sentida historia är en berättelse om diversifiering, men också om återgång till kärnområdet handel. Köpet av AB Gunnar Jirving i Huddinge 1974 gav Ahlsell & Ågren tillgång till ett verktygs- och maskinsortiment, och 1976 förvärvades den första försäljaren av elinstallationsprodukter, Elo-Duvnäs AB i Dalarna. Ahlsell, som företaget heter från 1977, tog under 1980-talet en mer industriell och högteknologisk riktning. Sedan tidigare fanns inom koncernen tillverkning av ventilationsutrustning och korrugerad plåt, men 1982 utvidgades industridelen påtagligt med förvärvet av AEG Telefunken Elektriska AB, som tillverkade och installerade hushållselektronik, kyl- och värmeprodukter samt mätutrustningar.

Ahlsell handlade vid den tiden även med träbyggvaror, samtidigt som ett eget fastighetsbolag bildades, och råvaror exporterades till bland annat Asien och Australien. Den spretiga och överlikvida koncernen blev 1986, mitt under börsyran, uppköpt av gruvbolaget Boliden, som 1987 förvärvades av industrikoncernen Trelleborg. Ahlsells industriella verksamhet integrerades med andra delar av den nya koncernen eller avyttrades. Byggvaruhandeln såldes, men istället inleddes handel med kylutrustning. Kvar blev ett mindre självständigt och enbart handelsorienterat Ahlsell fram till 1999, då Trelleborg sålde de flesta aktierna i Ahlsell till ett riskkapitalbolag.

Proffsmarknader

Rörgrossisternas försäljning påverkas i hög grad av byggkonjunkturerna. Det ökande bostadsbyggandet och det politiska trycket att öka bostadsstandarden i Sverige på 1930- och 40-talen betydde ett uppsving för VVS-branschen, liksom satsningen på miljonprogrammet i mitten av 1960- talet. I slutet av 1970-talet tvingades Ahlsell anpassa sig till en krympande byggbransch, som nu blev mer inriktad på många mindre renoverings-, ombyggnads- och tillbyggnadsprojekt. Redan i 1960-talets lageranläggningar fanns plocklager för mindre installationskomponenter, så kallade snabblager, och 1973 öppnades det allra första snabblagret med självbetjäning på Norra Stationsgatan i Stockholm.

När så datorbaserade onlinesystem för lagerhållning introducerades i slutet av 1970-talet var grunden lagd för det 1981 av Ahlsell lanserade konceptet Proffsmarknad. Det var ett varuhus för företagskunder med självbe­tjäning och kassor. Kunderna skulle inte längre behöva hålla egna lager utan skulle snabbt kunna handla mindre varor och kvantiteter. Med tiden har nästan samtliga Ahlsellanläggningar kompletterats med en Proffsmarknad, vilket är en epokgörande utveckling i en gammal typisk grosshandelsbransch.

De senaste 20 åren

De senaste 20 åren har dominerats av två tendenser: koncentration av centrallager och distribution till stora s.k. logistikcentra, och den internationella expansionen. Inflyttningen i logistikcentrum i Hallsberg 1990 var epok­görande. Redan på 1960-talet etablerades försäljningsbolag i flera länder, men från 1970-talet har företag med lokal lagerhållning och distribution förvärvats. Det började i Norge 1976, där den gryende oljeindustrin hade stort behov av rördelar.

Sedan 1990-talet har expansionen i Norge, Finland och Danmark accelererat och de senaste tio åren har över 40 bolag förvärvats. Numera finns Ahlsell även i Estland, Lettland och Ryssland. Företaget har uttryckligen valt strategin att öka verksamhetsområde och sortiment genom uppköp av existerande företag, och med dem följer personal, anläggningar, kunder och historia. En ansenlig del av dagens anställda har en gång arbetat i ett av Ahlsell uppköpt, ofta lokalt förankrat, företag.

Ur Företagshistoria 2007:3

Text: Anders Gidlöf är fil.mag. i kulturgeografi och tidigare arkivarie vid Centrum för Näringslivshistoria. Han är en flitig artikelskribent och är bildredaktör till boken ”Ahlsell 130 år” (2007).

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *