Investor AB:s ledarskap och organisation

Jacob Wallenberg, ordförande för Investor AB, talade på History Marketing Summit 2018 om hur dagens generation i familjen Wallenberg resonerar kring historiens värde och kring historieberättande – och hur det kanske skiljer sig från tidigare generationers.

Relaterad läsning: Den förlorade sonens återkomst, André Oscar Wallenberg, Wallenbergsfärens och bank- och industrinätverken

Centralt innehåll:

 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring. (Marknadsföring)
 • Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet.
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat.
 • Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus. (Ledarskap och organisation)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden. (Företagsekonomi 2)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1a2)
 • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel manualer, populärvetenskapliga texter och reportage. (Engelska 5)

Instuderingsfrågor

 1. Vad anser Jacob Wallenberg om historia som är kopplad till företagen?
 2. Hur började familjedynastin Wallenbergs resa?
 3. Vad inträffar i mitten på 1870-talet och vad gör Svenska Enskilda Banken?
 4. Hur kom Investor till?
 5. Vad gjorde Knut och Alice Wallenberg?
 6. Vad är betydelsen av att ha arkiv för SEB?
 7. Vad inträffade 2016?
 8. Varför valde företaget att vara transparent?
 9. Hur arbetar Wallenbergstiftelserna?
 10. Vilka är Investor AB:s vägledande principer?
 11. Varför skapades SAS?
 12. På vilket sett jobbar Investor aktivt med den nya generationen Wallenberg?

Diskussion

 • Vad anser ni om Marcus Wallenbergs citat: ”Att skifta från det gamla till det som kommer är den enda tradition värd att vårda”? Diskutera värdet av historia och hur företagen kan använda det för att stärka varumärket och även organisationen.

Fördjupning Företagsekonomi/ Marknadsföring/ Historia

 • I dag startas och leds fler företag än någonsin av kvinnor. Löneklyftan minskar och normerna kring kvinnligt ägande förändras. Trots detta är endast 33% av de privata svenska aktierna, 25% av fastighetsvärdet och 15% av marken ägda av kvinnor. Varför är det så? Se SEB:s film ”Varför kvinnor inte äger” för att ta reda på det.

Ledarskap och organisation/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap och företagande

Investor stödjer FN:s hållbarhetsmål. Läs hur de bidrar till de globala hållbarhetsmålen. Källa: Investorab.com

Fördjupning Ledarskap och organisation/ Företagsekonomi/ Engelska

 • Investors styrelse har antagit en Hållbarhetspolicy som fastställer inriktningen på Investors hållbarhetsarbete och en uppförandekod med deras värderingar och riktlinjer inom affärsetik. Undersök vad denna Hållbarhetspolicy från år 2020 innefattar.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *