Den svenska reklambranschens moder

Ett enda manuskript och ett enda betalningstillfälle, det var Sofia Gumaelius affärsidé. Den som ville annonsera skulle slippa allt besvär. Nya Annonsbyrån skulle stå för arbetet. En fast prislista, redbarhet, ordning och hastig expedition var vad hon lovade kunderna. Tidningsägarna utlovades inkomster som gjorde dem oberoende och starka som publicister. Affärsidén skulle hålla i mer än hundra år. Följ med till Myntgatan 1 i Gamla Stan där Sofia öppna sin allra första annonsbyrå.

Relaterad läsning: Annonsdrottningen Sofia Gumaelius, Gumaelius annonsbyrå (1877), Sofia Gumaelius – The first Lady of the PressAnställningsbrev till annonsdrottningen Sofia GumaeliusDe vågade, vann och visade vägenNöd och lust gjorde kvinnor till företagareKvinnor som företagare på 1800-taletKvinnliga företagareKartellen som kontrollerade reklamen

Relaterad film: Filmen om Sofia Gumaelius,  Annonsdrottningen Sofia Gumaelius

Instuderingsfrågor

 1. Var har Myntgatan fått sitt namn ifrån?
 2. Vad förknippas adressen Myntgatan 1 med?
 3. Varför flyttade Sofia Gumaelius till Stockholm?
 4. Vem ägde huset hon flyttade in i?
 5. Vem uppmuntrade och stöttade henne att åka ner?
 6. Vad var hennes affärsidé?
 7. Varför var läget på Myntgatan ”den bästa”?
 8. Hur många tjänster uträttade hon första året och vad resulterade det i?

Diskussion

Sofia Gumaelius – pionjär inom content marketing:

 • Content marketing är lika gammal som marknadsföring som disciplin. Båda uppstod i mitten av 1800-talet. Diskutera hur content marketing görs i dag och ta hjälp av och jämför dagens kvinnliga influenser och deras sätta att producera innehåll. Hur tror ni att Sofia Gumaelius hade arbetat om hon levt i dag?

Fördjupning Historia/ Företagsekonomi/ Marknadsföring Samhällskunskap/ Entreprenörskap/ och företagande/ 

Reklam som tjänar samhället:

 • Reklam och marknadsföring är nära förknippat med det moderna samhället och med idén om en ekonomi där alla fritt kan saluföra sina varor. Att reklammarknaden i Sverige under lång tid kontrollerades av en reklamkartell är det få som känner till. Undersök hur reklam tjänade samhället.

Annonsbyråerna i reklamkartellen utformade flera statliga informations- och propagandakampanjer under andra världskriget. Formspråket följde en strikt design i linje med en teknik som gick tillbaka till 1920-talet med en intresseväckande rubrik, stor bild och en informativ text. Annonser ur SvD från den 15 januari 1942 respektive 9 december 1941.

Fördjupning Företagsekonomi/ Samhällskunskap/ Entreprenörskap/ och företagande/ Historia

Kvinnors företagande:

 • Näringsfrihetsreformen klubbades igenom år 1864 och det innebar att var svensk man och kvinna nu fick lov att starta egen näringsverksamhet. Undersök hur det var för kvinnor under denna tid att driva eget företag och hur olika det kunde se ut för dessa individer.

Nio år gammal auktionerades Hanna Lindmark ut till lägstbjudande som fosterbarn och arbetskraft. Mot alla odds blev hon en av landets tidigaste och mest framgångsrika kvinnliga entreprenörer. När hon dog 1941 omsatte hennes företag, Margaretaskolan, flera miljoner och hade restauranger, hushållsskolor och festvåningar på flera orter i Sverige. Deponent: Frälst, förmögen, förskingrad. Foto: Copyright Ewonne Winbladh.

Centralt innehåll:

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel jämställdhet. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1a2, 1a2, 1b)
 • Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen, till exempel lokalhistoria, global migration och kulturmöten, olika historiska världsbilder, synen på jämställdhet och människors värde samt resursutnyttjande och människors förhållande till naturen.
 • Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar. (Historia 2a)
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling.
 • Internationell marknadsföring. (Marknadsföring)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1)
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
 • Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.
 • Mediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. Mediers innehåll och nyhetsvärdering. (Samhällskunskap 1a2, 1b)
 • Grundläggande projektmetodik: hur man formulerar mål, planerar, organiserar och fördelar ansvar, genomför, presenterar och utvärderar ett projekt. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i nätverk.
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *