Hur man utvecklar ett chefsprogram för kvinnor

Ny intervjufilm med Ruter Dam-grundaren Gunilla Ahrén berättar historien om Ruter Dams arbete med att få fler kvinnor till höga chefsposter. Vår kommuni­ka­tions­­chef Anders Sjöman intervjuade och gjorde filmen.

Relaterad läsning: Bra ledarskap med bäst före-datum, Augusta Lundin – Först med det senaste, Christina Lampe-Önnerud – en företagsledare i USA, En företagsledare med nerver av stål, Med makt och ansvar, Svanströms – med hjärtat på rätta stället

En företagsledare med nerver av stål

Relaterat poddavsnitt: Sommar i P1: Om företagsledaren Christina Lampe-Önnerud

Instuderingsfrågor

 1. Vad har Ruter Dam arbetat med sedan 1987?
 2. Vad var Ruter Dam från början?
 3. Hur såg det ut för kvinnorna i samhället under denna tid?
 4. Vad skedde under första träffen mellan deltagare och mentorer?
 5. Vad ansvarade Gunilla Ahrén för i stiftelsen?
 6. Vad stod det i brevet de fick och vad var intentionen med det?
 7. På vilket sätt var Bertil E Olsson ett stöd?
 8. Vad lyckas de med?
 9. Varför var kvinnorna skeptiska till en början?
 10. Vad skulle en intern respektive en extern mentor bidra till?
 11. Vilka ämnen inkluderades i programinnehållet?
 12. Hur såg närverkstänket ut?
 13. Vilka människor var viktiga för Gunilla och varför?
 14. Hur påverkade och inspirerade Gunillas pappa henne?
 15. Vad sker år 2000?
 16. Vad skedde år 2016 och vad innebar det?
 17. Vad svarar Gunilla på nyckelorden: samspel, nyfikenhet, problemlösande, ”obestämma”, kultur och oberoende?
 18. Vilka utmaningar finns det i dag?
 19. Vad hände 30 år efter att Ruter Dam grundats?

Diskussion

Nätverkandets betydelse:

 • Gunilla Ahrén lyfter flera gånger under intervjun nätverkandets betydelse. Vad anser ni om nätverkande, vilken betydelse tror ni att det har och har ni några exempel på hur man kan stärka med nätverk?

Vad är närverkande? Bildkälla: expertvalet.se

Vad svarar Gunilla på nyckelorden: samspel, nyfikenhet, problemlösande, ”obestämma”, kultur, oberoende?

 • Grunna över nyckelorden som Gunilla Ahrén fick under intervjun och diskutera hur ni reflekterar över innebörden av dessa i en entreprenöriell kontext?

Ett revolutionerande ledarskap:

Ju fler kvinnliga chefer vi har desto bättre är det för kvinnor överlag…

 • Ruter Dams mål är fler kvinnliga chefer på hög nivå i stora företag och ledorden är Affärsmässighet, Kvalitet och Resultat. Besök Ruter Dams hemsida och diskutera hur en bra chef och ett gott ledarskap ska vara och vad ni anser om organisationer som denna. Finns det förresten skillnad på manligt och kvinnligt ledarskap, vad tror ni?

Hemsida: ruterdam.com

Fördjupning Affärsutveckling och ledarskap/ Historia/ Entreprenörskap/ och företagande/ Ledarskap och organisation

Intervju med Christina Lampe-Önnerud:

Entreprenör Christina Lampe-Önnerud. Bildkälla: Wikimedia Commons.

Företagsledaren Augusta Lundin var först med det senaste:

Augusta Lundin, porträtt från tidskriften Idun, 8 april 1892. Ur Bonnier AB:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Centralt innehåll

 • Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar.
 • Grupprocesser, grupputveckling och konflikthantering.
 • Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet.
 • Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.
 • Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär.
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat.
 • Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus.(Ledarskap och organisation)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt.
 • Grundläggande projektmetodik: hur man formulerar mål, planerar, organiserar och fördelar ansvar, genomför, presenterar och utvärderar ett projekt. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i nätverk.
 • Ledarskap och grupprocesser. I samband med det behandlas problemlösning.. (Entreprenörskap)
 • Ledarskap och organisation. I samband med det behandlas konflikthantering.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Olika organisationsformer, till exempel funktions-, divisions-, matris-, nätverks- och projektorganisation. Hur olika organisationsformer kan bidra till att nå uppsatta mål.
 • Grundläggande teorier och begrepp inom området ledarskap.
 • Personalens och den inre organisationens betydelse för ett företags varumärke och lönsamhet samt hur personalen kan stödjas och motiveras genom intern marknadsföring. (Affärsutveckling och ledarskap)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *