Sparbankernas historia

För 200 år sedan startade den första sparbanken i Sverige, ursprunget till dagens Swedbank. Det underutvecklade bondesamhälle där sparbanksidén föddes är sedan länge ersatt av ett av världens modernaste länder. Genom hela den resan har banken funnits med i såväl samhällets som enskilda människors utveckling.

Relaterad läsning: Aktiebolagets modernisering och demokratisering av ägandet, Aktiebolaget som organisationsform växer fram, André Oscar Wallenberg, Wallenbergsfären och bank- och industrinätverken, Den förlorade sonens återkomst, SEB, Familjekapitalism, företagsledning och ägande, Tio finansföretagare

Centralt innehåll

 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a1, 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden.
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)

Fördjupning Historia/ Samhälle/ Entreprenörskap/ och företagande/ Företagsekonomi

Berättelsen om sparbankernas historia:

 • Hur har bankväsendet för privatpersoner och sparandet förändrats genom tiderna? Vi har gått från sockensamhällen till välfärd och ett modernt samhälle. Lyssna på berättelsen om sparbankernas historia på UR Play.

Skärmdump: UR Play.

Wallenbergsfären:

 • André Oscar Wallenberg från Linköping grundade Stockholms Enskilda Bank 1856, under hårt motstånd från Riksbanken och konservativa politiker som inte ville ha någon privatbank i Stockholm. Tack vare denna affärsbank kunde dåtidens entreprenörer ta stora lån och förverkliga sina idéer och innovationer. Undersök hur A.O. Wallenberg var som företagsledare och hur Wallenbergsfären blev inflytelserik.

André Oscar Wallenberg, ledande gestalt under det ekonomiskt och politiskt liberala genombrottet i Sverige 1848–78. Bildkälla: Wikimedia Commons.

Den som äger – äger möjlighet:

 • I dag startas och leds fler företag än någonsin av kvinnor. Löneklyftan minskar och normerna kring kvinnligt ägande förändras. Trots detta är endast 33% av de privata svenska aktierna, 25% av fastighetsvärdet och 15% av marken ägda av kvinnor. Varför är det så? Se SEB:s film ”Why women don’t own” för att ta reda på det.

Fördjupning Samhällskunskap/ Företagsekonomi/ Historia

Att lära unga ekonomi:

 • Lyckoslanten ges ut av Swedbank, har funnits sedan 1926 och handlar om pengar, sparande och engagemang. Det är Sveriges äldsta utkommande tidning riktad till barn. Undersök deras film-, bild- och textbank med ingångar som: Varför är det bra med veckopeng? Hur håller man koll på i sina pengar? Hur gör man en budget?

Skärmdump: lyckoslanten.se

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *