Sparbankernas historia

”Spar-Bankens närmaste ändamål är, att bereda mindre bemedlade personer utwäg att förwara öfwerskottet af deras arbetsförtjenst eller inkomst, på ett sätt, som förenar säkerhet med winst.” Texten är från 1828 och inleder det första reglementet för Upsala Sparbank. Två år senare slog banken upp portarna och skulle under de kommande 161 åren sätta sin prägel på staden och vara en bank dit vanligt folk kunde vända sig.

Relaterad läsning: Pengarna och livet genom två sekler, Aktiebolagets modernisering och demokratisering av ägandetAktiebolaget som organisationsform växer framAndré Oscar WallenbergWallenbergsfären och bank- och industrinätverkenDen förlorade sonens återkomstSEBFamiljekapitalism, företagsledning och ägandeTio finansföretagare, Affärsbankerna och staten

Relaterad filmserie: Sparbankerna i 200 år

Instuderingsfrågor

 1. Hur skilde sig affärsbanken från sparbanken?
 2. Var kom inspirationen till den svenska sparbanksrörelsen ifrån?
 3. Vad uppmuntrades kunderna till och varför?
 4. Vad händer år 1820 och vad resulterar det i?
 5. Vilken blev den stora utmaningen?
 6. Vad inträffade på Uppsala slott i juni 1826?
 7. Hur många Uppsalabor blev kunder i banken den första dagen?
 8. Vad skedde i Rasbo, Vendel och Alunda och vad berodde det på?
 9. Vem var Anders Diös och vad gjordes under hans ledning?
 10. Vad hade vd Nils Brattström gjort utan styrelsens vetskap?
 11. Varför kopplades Upsala Nya Tidning in?
 12. Vem var Josef Hugo Jönsson och vilka var hans insatser?
 13. Vem tog vid efter honom och vilka insatser gjordes då?
 14. Vad inträffar under åren 1983 och 1991?

Diskussion

Vikten av pengar:

 • Sveriges allra första sparbankskund hette Carolina Bernhardina Hammardahl. Hon var inte mer än tre år gammal när hon år 1820 satte in sina 12 skilling – gissningsvis med lite hjälp av sina föräldrar. Äger ni ett sparkonto? Diskutera vikten av att ha ett sparkonto på banken och vad ni sparar/skulle vilja spara till och varför.

Bild ur Swedbanks reklamfilm om Carolina Bernhardina från år 2020.

Fördjupning Företagsekonomi/ Historia/ Samhällskunskap

Sparbankernas historia:

 • För 200 år sedan startade den första sparbanken i Sverige, ursprunget till dagens Swedbank. Det underutvecklade bondesamhälle där sparbanksidén föddes är sedan länge ersatt av ett av världens modernaste länder. Genom hela den resan har banken funnits med i såväl samhällets som enskilda människors utveckling. Undersök hur sparbankerna påverkat det svenska samhället i stort.

Sparbanken.

Fördjupning Företagsekonomi/ Samhällskunskap/ Historia/ Entreprenörskap/ och företagande

Affärsbankerna gjorde det möjligt att sjösätta företag:

 • André Oscar Wallenberg från Linköping grundade Stockholms Enskilda Bank 1856, under hårt motstånd från Riksbanken och konservativa politiker som inte ville ha någon privatbank i Stockholm. Tack vare denna affärsbank kunde dåtidens entreprenörer ta stora lån och förverkliga sina idéer och innovationer. Undersök hur A.O. Wallenberg var som företagsledare och hur Wallenbergsfären blev inflytelserik.

André Oscar Wallenberg grundade Stockholms Enskilda Bank 1856. Bildkälla: Wikimedia Commons.

Centralt innehåll

 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a1, 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden.
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *